Friday, December 28, 2018

Δ9-THC ги обновува протеините вклучени во митохондријалната биогенеза

Апстракт од студија објавена на Национален центар за биотехнологија информации при Национална библиотека за медицина во САД (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine): Делта-9-тетрахидроканабинол заштитува од МПП + токсичност во SH-SY5Y клетките со обновување на протеините вклучени во митохондријалната биогенеза


Поздрав од соборците! :)
Активацијата со активaција на пролифератор-активиран рецептор γ (PPARγ) може да резултира со транскрипција на протеини вклучени во одбраната на оксидативниот стрес и митохондријалната биогенеза која би можела да ја спаси митохондријалната дисфункција кај Паркинсонова болест (ПБ). PPARγ агонистот пиоглитазон е заштитен во моделите на ПБ; сепак несаканите ефекти ја ограничија неговата клиничка употреба. Канабиноидот Δ9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC) може да има PPARγ зависни антиоксидантни својства. Тука ги испитуваме ефектите на Δ9-THC и пиоглитазонот врз миохондријалната биогенеза и оксидативниот стрес. Диференцираните SH-SY5Y невробластом клетки биле изложени на ПБ-релевантниот митохондријален комплекс 1 инхибитор 1-метил-4-фенилпиридиниум јодид (1-methyl-4-phenylpyridinium iodide: MPP +). 


Извадок од студијата! 
Откривме дека само Δ9-ТХЦ може да ја врати содржината на митохондријалната супстанција во МПП + третирани SH-SY5Y клетки на PPARγ зависен начин преку зголемување на експресијата на PPARγ коактиватор 1α (PGC-1α), исто така, митохондријалниот транскрипциски фактор (TFAM) како и содржината на митохондријална ДНК. Ко-примената на Δ9-THC со пиоглитазон дополнително ја зголеми невропротекцијата против токсичноста на МПП + во споредба со третманот само со пиоглитазон. Понатаму, користејќи лентивирално спречување на PPARγ рецептор покажавме дека, за разлика од пиоглитазон, Δ9-THC резултираше со PPARγ зависно намалување на MPP + индуцираниот оксидативен стрес. Затоа предлагаме, за разлика од пиоглитазонот, Δ9-THC да посредува во невропротекција преку PPARγ-зависна реконструкција на митохондријалната содржина која може да биде од корист за третманот со ПБ. Лентивиралните вектори во генската терапија се метод со кој гените можат да се вметнат, модифицираат или избришат во организми кои користат лентивирус.


Информации за авторите на студијата: 
  1. Plymouth University Peninsula Schools of Medicine and Dentistry, Plymouth, PL6 8BU, United Kingdom;
  2. School of Medicine, Medical and Biological Sciences, University of St Andrews, North Haugh, St Andrews, KY16 9TF, United Kingdom;
  3. Plymouth University Peninsula Schools of Medicine and Dentistry, Plymouth, PL6 8BX, United Kingdom.

Новинар и Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Ncbi

No comments:

Post a Comment