Saturday, December 15, 2018

Култивација на канабис и производство на екстракти од коноп во Македонија

Медицинскиот канабис е растечка индустрија на глобално ниво и Македонија е единствената земја во регионот која го легализираше производството на канабис и производството на екстракти од коноп за медицински цели


Одгледувањето канабис за медицински цели брзо се шири и пазарот за канабис експоненцијално расте, па се очекува да се зголеми трипати во обем во наредните три години. Добивајќи барања од инвеститори од дијаспората заинтересирани за инвестирање во овој сектор во Македонија, бидејќи е единствената земја во регионот која го легализираше одгледувањето на канабис и производството на екстракти од коноп за медицински цели - го презедовме ова истражување и податоци со информации за македонската индустрија за канабис, односно одгледување канабис и производство на производи од коноп подготвено од страна на Macedonia2025, објавено пред еден месец.

Во кратки црти најпрво е претставена Светската листа на легализација на канабисот, а потоа се даваат факти за канабисот во Македонија. Потоа следат воведувањето на македонските компании во секторот за канабис и резиме на процедурите за добивање дозвола за одгледување канабис од страна на Министерството за здравство (МЗ) и Дозвола за производство на екстракти од коноп. Документот завршува со презентирање на законските одредби за одгледување на канабис во Македонија.

Светска листа на легализацијата на канабисот/марихуаната

 • Аргентина - Статус: ЦБД е легализирано/Делумно медицински легализирана/Декриминализирана; 
 • Австралија - Статус: Медицински легализирана/Делумно декриминализирана;
 • Канада - Статус: Медицински легализирана/Целосна федерална легализација во очекување;
 • Чиле - Статус: Медицински легализирана;
 • Колумбија - Статус: Медицински легализирана/декриминализирана;
 • Хрватска - Статус: Медицински легализирана;
 • Чешка Република - Статус: легализирана медицински;
 • Германија - Статус: Медицински легализирана/декриминализирана:
 • Индија - Статус: федерално нелегално, но легално во некои држави;
 • Израел - Статус: легализирана медицински;
 • Италија - Статус: Медицински легализирана;
 • Јамајка - Статус: делумно медицински легализирана/декриминализирана;
 • Македонија - Статус: Медицински легализирана;
 • Мексико - Статус: Медицински легализирана/декриминализирана;
 • Филипини - Статус: Медицински легализирана;
 • Полска - Статус: Делумно медицински легализирана;
 • Турција - Статус: Медицински легализирана;
 • САД - Статус: медицинската употреба е легална во 31 држава и во округот Колумбија;
 • Уругвај - Статус: легализирана.Канабисот во Македонија - Факти

Марихуаната во Македонија е одгледува на 140 илјади квадратни метри површина. Од шесте компании кои имаат дозволи од МЗ за одгледување канабис, само една произведува масло од канабис (NYSK Holding). Светската продажба на медицински канабис е над 7 билиони долари, а се проценува дека пазарот ќе се зголеми за три пати во наредните три години. BIRN се обиде да добие копии од одобренијата за одгледување на канабис за медицински цели (преку барања за информации од јавен карактер), но добиле нецелосни одговори или воопшто не добиле никакви одговори. Премиерот Зоран Заев повика: „...сите инвеститори кои имаат ресурси да инвестираат во оваа индустрија, бидејќи тоа е профитабилно“. Тој изјави дека земјата очекува многу нови отворени позиции и 100 милиони евра приход во странска валута.


Постоечки компании

Компаниите кои во моментов работат во индустријата за канабис во Македонија се:


 1. Реплек Фарм ДООЕЛ, Скопје (мај, 2016); Прв производител на масло од канабис во Македонија со 400.000 евра инвестиции;
 2. NYSK Holding, Скопје (декември, 2016); NYSK има засадено канабис на 1.000 квадратни метри, каде растенијата се одгледуваат во затворени простории. Единствената компанија со капацитет за екстракција на масло од канабис и веќе произведува масло за готов производ на големо. Целата инвестиција, според проценките на Кешковски, се очекува да изнесува околу 5,5 милиони американски долари;
 3. МАМ, Свети Николе (април, 2017); МАМ има засадено канабис на 20.000 квадратни метри во оранжериите. Вкупната инвестиција се очекува да надмине 10 милиони евра, а во моментов има 30 вработени од Свети Николе. Трајче Заев, сопственик на МАМ, рече дека се во тек преговорите со странските инвеститори за отворање капацитет за екстракција на масло;
 4. Оаза Алкалоиди, Штип (август, 2017); Сопственик: Славе Ивановски;
 5. Каба Хербал, Скопје (август, 2017);
 6. 5 Letters, Ресен (септември, 2017); 5.200 квадратни метри објекти за одгледување канабис во затворени простории;
 7. Мedical 420, Битола (декември, 2017);
 8. Фарма Медика канабис, Валандово (мај, 2018); Ко-основачи: Катерина Бојовиќ Заева и Бобан Заев. Бобан Заев има големи планови за инвестиција, која наводно ќе отвори 500 нови позиции;
 9. F&М, Врапчиште, Гостивар (јули, 2018).


Процедури за добивање лиценца

Постапка за добивање дозвола за одгледување на канабис: Правното лице заинтересирано за одгледување на канабис подготвува елаборат и го доставува до МЗ. МЗ потоа формира Специјална комисија (комисија) составена од претставници од МЗ, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД). Во рок од 7 до 10 дена по приемот на елаборатот, Комисијата врши теренска инспекција и изготвува Извештај за мислење (позитивен или негативен) кој потоа се доставува до Владата на Република Македонија. Доколку Извештајот за мислење е позитивен, Владата издава согласност и го доставува до МЗ. МЗ потоа дава дозвола за одгледување на канабис. Пред започнување со одгледување канабис, правното лице поднесува барање за сеење/садење на канабис до МЗШВ, кое дава дозвола за сеење/садење (во зависност од тоа дали семето се сее или садниците се садат).


Постапка за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп

Од друга страна, постапката за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп е многу поедноставна: Правното лице доставува Барање за дозвола со придружни документи до МАЛМЕД, која донесува одлука по разгледување на Барањето. Придружните документи за добивање на дозволата се следниве:

 • Листа на фармацевтски дозирани форми кои ќе бидат произведени;
 • Технички-технолошки елаборат - Широка Мапа на датотеки;
 • Документи (како додипломски студии по фармакологија, испити за фармацевтски компетенции, договор за работа итн.) За вработените одговорни за производство, контрола на квалитетот и етикетирање на екстрактите од коноп за трговија;
 • Доказ за евиденција на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија;
 • Дозвола за користење на објект во кој ќе се врши производство на екстракти од коноп;
 • Листа на имоти како доказ за сопственост на објектот или договор за закуп на објектот;
 • Доказ за платен административен данок и други трошоци поврзани со добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп согласно со подзаконските акти за лекови.


Трошоците поврзани со постапката за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп се 1.000 евра. Крајниот рок за доделување дозвола за производство на производи од екстракти од коноп е 90 дена. Понатаму, во зависност од видот на производството на екстракти од коноп, производителот треба да ги има следниве простории:

 • Магацин за прием и складирање на суровини, со исполнети барања за карантин додека се спроведува контрола на квалитет;
 • Магацин за прием и складирање на материјали за пакување, со исполнети барања за карантин додека се спроведува контрола на квалитетот;
 • Простор за производство и пакување;
 • Простор за привремено складирање на полупроизводи;
 • Простор за контрола на суровини и материјали за пакување;
 • Контролна лабораторија;
 • Магацин за складирање на производи под декларирани барања за чување, со исполнети барања за карантин додека се спроведува контрола на квалитетот;
 • Посебен склад; 
 • Обезбеден магацин за складирање на: Суровини категоризирани во групата на опиумски лекови, психотропни супстанции и прекурсори на опиумски лекови; Лекови кои содржат опиумски лекови и психотропни супстанции; Опасни хемикалии; Суровини и производи кои не се одобрени во постапката за контрола на квалитетот;
 • Превозен објект;
 • Канцеларија;
 • Гардероба;
 • Санитарен објект.


Правни работи за одгледување на канабис - Критериуми за подобност

Во делот „Одгледување на коноп наменет за производство на опојни дроги“ од Законот за контрола на опиумски лекови и психотропни супстанции, се предвидува да се одгледува канабис за медицински и/или за научни цели. Одгледувањето на канабис е дозволено само за правни лица кои поседуваат дозвола за одгледување на канабис издадена од МЗ, по претходна согласност од Владата.


Потребни услови - Правното лице е должно:

 • Да поседува соодветен простор, површини или земјиште за одгледување, сушење и складирање на канабисот, соодветно опремени со производството; односно капацитет за преработка на правното лице за одгледување канабис;
 • Просторот треба да биде заштитен од атмосферските влијанија и да биде затворен со ограда од најмалку 4 метри, со ринов елемент пред оградата во три реда кофи и бодликава жица над оградата;
 • Да има 24-часовен видео надзор над целиот простор;
 • Да има 24-часовно присуство на физичка безбедност;
 • Да има најмалку четири вработени од кои најмалку едно лице е дипломиран фармацевт со најмалку три години работно искуство во областа на фармацијата и најмалку едно лице кое е дипломиран агроном - земјоделска програма со најмалку три години работно искуство во оваа област.


Постапка за добивање дозвола за сеење канабис

Правното лице кое има одобрение за одгледување канабис издадено од МЗ, пред почетокот на садењето е должно да поднесе барање до МЗШВ за добивање на дозвола за сеење на канабис. Барањето се дополнува со дозвола за одгледување на канабис издадена од МЗ (заверена фотокопија од нотар); документ за сертифициран семенски материјал; елаборат/план за одгледување на коноп кој содржи информации за тоа како ќе се одгледува растението, количина (број на семиња, садници, стебла, влажна и сува тежина).

Дозволата за сеење на канабис ја издава МЗШВ во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното барање. Правното лице, по добивањето на Дозволата за сеење коноп од МЗШВ, е должно да го извести МЗ, МЗШВ, МАЛМЕД и Комисијата пред почетокот на сеидбата/садењето на семето од коноп. Законското решение предвидува дека за време на периодот од сеидбата/садењето до жетвата на конопот, Комисијата ќе спроведе инспекција најмалку два пати над одгледувањето на канабисот.


Евиденција за одгледување, собирање и сушење коноп

Одгледувачот на канабис е должен да води евиденција за култивираниот канабис (сеење, производство на садници, пресадување и број на стебла). Тој исто така е должен да ги регистрира и да ги пријави сите промени и отстапувања во одгледувањето на канабис, кои претходно биле планирани во елаборатот, до МЗ и МЗШВ. Култиваторот на канабис е обврзан, пред да започне со жетвата, да го извести МЗ за денот на започнувањето на бербата на конопот. По завршувањето на жетвата на коноп, проверката на собраните билки ја врши Комисијата со цел да се утврди бројот на собрани стебла и влажната маса. Формата, содржината и начинот на водење евиденција за сите фази на одгледувањето на канабис ги пропишува МЗ.

По жетвата, собраната билка/конопот се суши во специјално наменски уреден простор, со големина зависно од количината на култивираниот коноп, лоциран на истото место каде што се одгледува конопот. Култиваторот на канабис мора да има сушено растение/коноп пакувано во картонска кутија и запечатено со сигурносен печат. Понатаму, картонска кутија со сушеното растение/коноп која е задолжително означена со следните податоци: име и седиште на правното лице (култиватор/производител), година на производство, име на суровина, нето и бруто сува маса, образец (лист, цвет, растение, цело, сецкано) и датум на пакување. Одгледувачот на канабис доставува извештај до МЗШВ и МАЛМЕД за завршен процес на одгледување и вкупната сурова маса што е добиена“ - е дефинирано во член 29 на соодветното законско решение.


Правни ограничувања

Во соодветната легислатива е предвидено дека канабисот кој се одгледува во Република Македонија може да се обработи само во Република Македонија, исклучиво од правно лице кое има дозвола за производство на екстракти од коноп. Преносот на коноп на преработувачката локација го врши производителот на коноп придружен од претставници на Министерството за внатрешни работи, на сметка на производителот.


Извоз-увоз

Дозвола од МАЛМЕД мора да се добие пред увозот на семе и саден материјал. Според последните измени на соодветното законодавство, правното лице е должно да обезбеди само доказ за потекло на семето/садниот материјал што треба да се увезува; сертификат за квалитет на семето/садниот материјал не е задолжителен. Македонските компании во индустријата за канабис користат и семе и саден материјал во нивните процеси на одгледување. Реплек Фарм, на пример, увезува среден производ - сушен канабис од кој произведува екстракти.

Според постоечката легислатива, дозволен е само извоз на финални производи (екстракти, гранули, масло и слично). Компаниите кои го одгледуваат канабисот во Македонија не им е дозволено да ја извезуваат билката и затоа го замрзнуваат цвеќето (свежо или сушено). Се препорачува идната компанија да најде сместување за своите постројки или да изгради објект за екстракција пред да започне одгледувањето на канабисот. Понатаму, финалните производи може да се класифицираат, а со тоа и да се извезат, како три вида, во зависност од содржината на THC што е присутна во производот:

 1. Храна - под 0,001% THC; Гранична линија на производ - помеѓу 0.001% и 0.2% THC (исто така производи од канабис кои се ниски во THC, но содржат и други канабиноиди, како CBD, спаѓаат во оваа група);
 2. Лек - над 0,2% THC; МАЛМЕД е официјално тело кое дава дозвола за извоз на производи и лекови на граничната линија. Извозната давачка изнесува 1.000 денари, без оглед на извозната количина. Во случај на лекови, постапката е посложена и бара поголема контрола и документација.


Автор: Adil Mehmed
Превод: MoniQue Konopova
Извор: Macedonia2025

Saturday, October 6, 2018

Нов сладолед од канабис наменет за пациентите во Флорида

Компанија со седиште во Флорида продава сладолед со доден канабис за да им помогне во третманот на луѓето кои страдаат од разни заболувања, најчесто пациенти со рак. Визија на Heavenly Hash: Да се подобри квалитетот на животот на луѓето, а истовремено да се обезбеди природен сладолед производ со најдобар вкус


Вкусно и здраво! ;)
Компанијата Heavenly Hash Creamery од Lakewood Ranch го создаде десертот врз основа на идејата од еден вработен, кој исто така е медицинска сестра на онкологија, објавува WOFL. Сладоледот содржи ЦБД, втората најпопуларна активна состојка од марихуаната. Всушност, сладоледот содржи многу мали количини на THC, најпопуларната психоактивна состојка од растението и може да им се продава и на луѓе без медицински марихуана картички.

Работникот / медицинската сестра од компанијата сакаше висок протеински продукт кој ги храни пациентите, но исто така ја ублажува и нивната болка и ја поткрепува терапијата. Пациентите со рак имаат проблеми со мускулите и губење на тежината. Д-р Ашок Кана (Ashok Khanna) вели дека тој е поборник неговите пациенти да го користат производот на Heavenly Hash, затоа што истиот ја намалува нивната зависност од лекови за болка на рецепт.

Логото на компанијата
Навистина е реткост да се види канцеларија на лекар со реклама за сладолед, но д-р Ашок Кана рече дека не може да се спротивставува на резултатите што десертот ги дава кај неговите пациенти. „Има смисла да им дадеме нешто што ќе ги направи да се чувствуваат подобро“ - вели д-р Кана. Клиниката Khanna’s Winter Garden е една од дури 30-те други клиники кои го продаваат новиот ЦБД сладолед. Компанијата го прави сладоледот измешан со чист ЦБД екстракт, кој е изведен од коноп и д-р Кана вели дека има смирувачки ефект за пациентите; дури и ослободување од болка. 

Иако производителот тврди дека производот не содржи THC од марихуаната, се смета дека возможно е да содржи само мали количества во трагови. Тој коефициент е толку низок што сладоледот всушност може да им се продаде на луѓе кои немаат медицински марихуана картички. Клиниката на д-р Кана почна да продава разни ЦБД производи оваа година, кога виде дека пациентите имаат големи подобрувања од нив и често ја намалуваат употребата на лекови на рецепт како резултат на канабис производите. Вработените од Heavenly Hash одлучија да ја креираат верзијата за сладоледот, бидејќи едноставно рекоа дека има смисла, особено кај пациенти со рак.

Еден од големите проблеми кај пациентите со рак е кахексијата (cachexia), што е нивниот мускулен отпад и губење на тежината“ - вели Метју Истман (Matthew Eastman) од Heavenly Hash. Па, дел од персоналот во слаткарата, кој случајно се погоди дека е медицинска сестра на онкологија, размислуваше за создавање на високо мастен, високо протеински сладолед кој содржи Канабидиол. Идејата: да им се помогне на оние пациенти да стават малку храна во себе, додека ја смируваат болката лекувајќи го ракот. „Тој помага со вознемиреност, помага со болката, помага со воспалението и исто така го има и овој смирувачки ефект, без да го добијат хајот така да се каже“ - рече Френ Фенинг (Fran Fanning) вработениот кој ја предложив идејата.

Д-р Кана рече дека единствениот голем недостаток што тој го забележал кај CBD и другите медицински производи од марихуана досега е стигмата што производите сè уште ја носат. Тој признава дека дури и тој на почетокот бил скептичен, а неговата сопруга, поранешен советник за дрога, цврсто се спротивставила на производите, но откако направила многу истражувања и ги видела позитивните резултати што ги дава кај пациентите, сега природната алтернатива е главен дел од нивната практика.

* Предупредување: овој производ може да ви помогне во терапијата, меѓутоа само големи дози и големи количества во подолг временски период на високо потентни екстракти со висок процент на ТХЦ можат успешно и безбедно да ве излечат од секаков вид на канцери (мин. 60 мл. со над 80% ТХЦ во 90 дена);
* Визија на Heavenly Hash: Да се подобри квалитетот на животот на луѓето, а истовремено да се обезбеди природен сладолед производ со најдобар вкус;
* Мисија на Heavenly Hash: Да се понуди гурмански природен сладолед кој ги обезбедува придобивките од канабиноидите со висока хранлива вредност што ќе ги намали трошоците за здравствена заштита и ќе го подобри квалитетот на животот на потрошувачот.


Новинар и Уредник: MoniQue Konopova
Извор: News4jax

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

За пронаоѓачот на магичните колачи со марихуана!

Магичните колачи со канабис му го променија животот на ова момче

Канапутерот е основата на скоро секој магичен колач. Еве како се прави КАНАПУТЕР!

Thursday, October 4, 2018

Метастазирањето на ракот е стопирано од CBD и THC

Метастазите на ракот се конечната, фатална фаза од оваа излечива болест, но истражувањата покажуваат дека CBD и THC можат да го сопрат ова безбедно. Метастазата е процес со кој клетките на ракот се ослободуваат од главниот дел на туморот и ги напаѓаат соседните ткива и органи и / или патуваат во други делови од телото


Хемотерапијата е отров. Канабисот е лек!
Туморската метастаза е последната фаза на напредокот на ракот и онаа што најчесто е фатална за пациентите со рак. Одредени видови на рак се поагресивни од другите, па затоа е поверојатно дека метастазираат во пократок временски период. Овие видови на рак се многу тешки за лекување со конвенционални третмани и се фатални за пациентите, доколку не се започне на време со потентно масло од канабис подготвено во домашни услови. За да можат клетките на ракот да мигрираат и да нападнат други ткива, тие прво мора да се ослободатод главниот тумор и да се преселат во екстрацелуларниот матрикс (ECM) кој го опкружува туморот. Тие потоа продолжуваат да прераснуваат во соседните ткива или влегуваат во крвотокот или во лимфниот систем и се шират на други делови од телото.

Клеточната адхезија, ЕCМ деградацијата и хемотаксисот (или други видови движења на клеткиte) се сите основни процеси за клетките на ракот успешно да метастазираат. Ангиогенезата е уште еден важен процес за одржување на растот на нов или постоечки тумор. Студиите открија дека овие метастатски процеси можат да бидат инхибирани од фитоканабиноиди екстрахирани од растението канабис (THC и CBD заедно со останатите поради придружниот ефект), како и ендоканабиноидите произведени од нашите тела, како оние во мајчиното млеко. Синтетичките канабиноиди се покажаа како опасни по здравјето.

Во повеќе студии, било откриено дека канабиноидите ја блокираат ангиогенезата со намалување на експресијата на лигандот и неговите асоцирани рецептори во патеката на васкуларниот ендотелен фактор на раст (VEGF). Со системот VEGF, туморите нема да можат да растат нови крвни садови за да помогнат неконтролираниот развој. Новите тумори кои произлегуваат од метастази во периферните ткива, како белите дробови, исто така, бараат ангиогенеза да го одржат нивниот развој и раст. CBD е откриено дека го инхибира производството на металопротеинази (MMPs). Овие протеини играат улога во ангиогенезата со разградување на компонентите на ECM за да се создадат нови крвни садови. Тие исто така, помагаат во миграцијата на клетките на ракот подалеку од главниот тумор. За да може рак-клетката да избега од туморот, таа мора да ги користи MMPs за да ја разруши ЕСМ што го опкружува туморот. Ова се покажало дека е особено критично за лекување на глиома тумори, кои растат и се шират толку брзо што речиси е невозможно да се отстранат хируршки. 

CBD беше во можност да ја намали агресивноста на глиомите со инхибиција на нивната способност за инвазија, делумно со инхибиција на металопротеиназите. Во прилог на MMPs, клеточната инвазивност е исто така регулирана со клеточната адхезија. Одредени видови на адхезивни протеини, како фокални адхезивни кинази (FAKѕ), промовираат метастази кога се зголемуваат во број. Овие протеини им овозможуваат на клетките полесно да мигрираат подалеку од туморот. Канабиноидите е откриено дека ги инхибираат FAKѕ во клетките на ракот, намалувајќи ја нивната способност да мигрираат.

Кај рак на дојка, CBD го исклучи генот Id-1, про-метастатски ген кој е агресивен маркер во ракот на дојката. Како резултат на тоа, клетките на ракот на дојката третирани со CBD биле помалку инвазивни. Инхибирањето на Id-1 има ефект на синџир на реакција, при што и другите гени кои промовираат метастази исто така се регулирани надолу, што резултира со севкупно намалување на агресивноста на ракот. Лабораториските студии покажаа дека канабиноидите како THC и CBD се ефикасни при затворањето на основните процеси кои им овозможуваат метастазирање на клетките на ракот. Сами или во концерт со традиционалните терапии за рак, канабиноидите може да бидат нова надеж за третман на рак.


Новинар: Кате К.
Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Rxleaf

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:


Wednesday, October 3, 2018

Сенаторот Бил Нелсон ќе ја легализира медицинската марихуана за воени ветерани

Двајца демократски сенатори од САД во средата поднесоа закон со кој ќе се легализира медицинската марихуана за воените ветерани и ќе им овозможи на лекарите да имаат полесен пристап до неа. Според актот „Safe Harbor Harvest Act“, докторите во Одделот за ветерани (VA) ќе бидат овластени да издаваат препораки за медицински канабис во согласност со законите во сè поголем број држави


Ја спасуваат татковината, а ги спасува само канабисот!
Легислативата, спонзорирана од сенаторите Бил Нелсон (Bill Nelson) и Брајан Шац (Brian Schatz), исто така, го прави легално, според федералниот закон воените ветерани да „користат, поседуваат или пренесуваат медицинска марихуана во согласност со законите на државата во која се случува употребата, поседувањето или транспортот“. И, тоа бара од VA да спроведе студии за „ефектите од медицинската марихуана врз ветераните кои се во болка“ и „односот меѓу програмите за третман кои вклучуваат медицинска марихуана што се одобрени од страна на државите, пристапот на ветераните кон таквите програми и намалувањето на злоупотребата на опиоидите помеѓу ветераните“. Предлог-законот доделува 15 милиони долари за истражувањето.

Марихуаната и нејзините соединенија покажуваат ветување за лекување на широк спектар на болести и нарушувања, вклучувајќи и управување со болката“ - се вели во делот за наодите од легислативата. „Медицинската марихуана во држави каде што е легална може да послужи како помалку штетна алтернатива на опиоидите во лекувањето на ветераните“. Заштитата за лекарите и ветераните ќе има место по период од пет години. Застапниците за легализација го пофалија новиот предлог. „The Veterans Medical Marijuana Safe Harbor Act ќе обезбеди клучна медицинска и граѓанска заштита за мажите и жените кои ќе ги стават своите животи на линија за да ѝ служат на оваа земја“ - рече Џастин Стрекал (Justin Strekal), политички директор на NORML. „Несвесно е што овие храбри поединци кои ги штитат слободите на нашата нација ќе бидат третирани како криминалци кога ќе се вратат дома само за лекување на нивните медицински заболувања со безбедна и ефикасна опција“.

Зголемен број воени ветерани користат медицински канабис за лекување на ПТСН, хронична болка и други ментални и физички воени рани. Шац е постојано отворен за поддршка на реформата на законот за марихуана. Тој, исто така, потпиша неколку закони за канабис и ги притисна федералните власти кон ова прашање за време на сослушувањата во Сенатот. Но, Нелсон, кој се соочува со тешка борба за реизбор оваа година, никогаш досега не ги одредил правилата кои се однесуваат на реформи за марихуаната. Гласачите во неговата матична држава Флорида со големо мнозинство одобрија изборна мерка за гласање за медицински канабис во 2016 година, но неговата имплементација беше бавна и рестриктивна под управата на гувернерот Рик Скот (Rick Scott), кој сега го предизвикува Нелсон за фотелјата во Сенатот.

Сојузниот закон им забранува на лекарите од Одделот за ветерани да препишуваат или да препорачаат медицинска марихуана на ветераните“ - рече Нелсон во соопштението за печатот. „Ова законодавство ќе им овозможи на ветераните во Флорида и на други места да имаат ист пристап до легално пропишаните лекови, исто како што било кој друг пациент во тие 31 држави“. „Тешко е да се претера колку е голема работата што Нелсон се засилува и всушност воведува закон за медицинска марихуана“. Бен Полара (Ben Pollara), демократски стратег кој работеше на минатите кампањи на Нелсон и кој ги водеше кампањите за иницијативата за гласање за канабис во Флорида во 2014 и 2016 година, кажа во едно интервју: „Комбинацијата од огромната популарна поддршка и ужасниот запис на Рик Скот за медицинска марихуана како гувернер го направија ова исклучително моќно прашање во трката на американскиот Сенат“.

Кабинетот и Сенатот во неколку наврати ги одобрија амандманите за лекари од Одделот за ветерани да препорачуваат медицински канабис, но тие никогаш не биле претворени во закон. Претходно оваа година, поограничен закон за охрабрување на VA да ги истражи потенцијалните придобивки од медицинската марихуана за ветераните, стана првиот самостоен закон за канабис што требаше да биде одобрен од страна на комитетот на Конгресот. „Историски гледано, ветеранските и воените заедници долго време беа во првите редови на американската општествена промена, катализирајќи го широкото прифаќање на развојот на културните норми и перцепции околу расата, полот и сексуалната еднаквост“ - рече Стрекал од НОРМЛ. „Терапевтската употреба на Канабисот од страна на ветераните го следи овој тренд, а членовите на Конгресот треба да го следат нивното водство и да го одобрат Veterans Medical Marijuana Safe Harbor Act“.

Новинар: Кате К.
Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Forbes

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:


Tuesday, October 2, 2018

BILKA Growing Strong! - Проширување на членство на Здружението за канабис и зелени политики „БИЛКА - Скопје“

Во петок на 5 октомври оваа година во Менада (Стара чаршија) во Скопје, со почеток во 17:00 часот ќе се одржи свечена манифестација на која официјално ќе се проширува членство на Здружението за канабис и зелени политики „БИЛКА - Скопје“ со поделба на решениja за членство на новите членови како и решенија за почесни членови на здружението! 


Да им помогнеме на колегиве! СПОДЕЛЕТЕ ја оваа објава!
Воедно на овој настан ќе биде промовиран и новиот Веб сајт на здружението БИЛКА - Скопје, кое е наше партнерско здружение. ВЛЕЗОТ за заинтересираните и за медиумите е СЛОБОДЕН! ПОЧЕСНО ЧЛЕНСТВО: Покрај проширување на членството на БИЛКА, на истиот настан Здружението за канабис и зелени политики „БИЛКА - Скопје“ ќе додели и две решенија за почесни членови на јавни личности кои дале свој допринос во борбата за легализација на канабисот. Еден од тие јавни личности е новинарот Борјан Јовановски кој децении наназад отворено се залага за легализација на канабисот и неговото дејствување во тој поглед е на линија со целите и мисиите на БИЛКА. СЕ ГЛЕДАМЕ ВО ПЕТОК!!!

Автор: M. Konopova

Friday, September 28, 2018

Дозирање на домашно масло од канабис кај деца и почетници

Редовно нè прашуваат како најдобро да се воспостави безбеден терапевтски режим за дозирање на канабисово масло за педијатриски пациенти. По многу обиди и грешки, информации од многу сигурни извори и истражувања, консултирајќи се и со еден интересен блог на искусен родител кој сопственото дете го лекува со канабис, сега можеме да дадеме добра препорака за тоа како да се започне кај децата па дури и кај домашните миленици!


До сега имаме зборувано за тоа како најдобро да се третираат постарите канабис пациенти. За почеток: 1 грам од целосен екстракт масло од канабис со целосен спектар (домашно подготвено) треба да се измеша во 20 грама органско, ладно цедено вирџин кокосово масло. Мешањето може да се направи на многу ефикасен и лесен начин. Загрејте го најпрво кокосовото масло на тивок оган, кокосовото масло има ниска точка на топење од 76 степени Целзиусови, затоа е неопходно средно или високо ниво на топлина. Кога маслото од кокос е во течна состојба, претурете ја смесата во два од 10 ml орални чисти шприцеви. Ќе добиете 20 грама кокосово масло подготвено за понатамошна употреба. Ова не е сè...Стиснете го кокосовото масло во мала тегла за конзервирање потопена во вода на тивок оган, целата постапка можете директно да ја правите и во чисто ѓезве на рингла. Од шприцот со маслото од канабис, (најчесто маслото од канабис доаѓа претходно спакувано во 2 ml - 10 ml орални шприцеви), инјектирајте 1 ml канабисово масло во 20-те мл од течното кокосово масло (најпрво шприцот со масло од канабис стоплете го за да може лесно да го истиснете густиот екстракт). Промешајте неколку минути на тивок оган, кога кокосовото масло е целосно заситено и измешано со маслото од канабис, кана-кокосовата смеса ќе стане светло зелено-килибарно-кафена. Ова се случува кога канабиноидите се врзуваат за мастите од кокосовото масло. Наполнете чисти шприцеви од комбинацијата Canna-Coco.


Ова разредување ќе даде сооднос од 1/20g масло од канабис по грам од мешано кокосово масло. Во суштина, ова скоро ги поништува шансите за „предозирање“ каде потенцијално може да се појават несаканите ефекти од канабисот, како преголема еуфорија или пресилен седативен ефект. Ова предозирање не е штетно во секој случај или токсично, меѓутоа многу непријатно за неискусен пациент. Со ваква мешавина можете да си направите и кана-капсули. Продолжете со рутината, давајте 2 или 3 пати на ден, додека не се утврди забележлива толеранција или сте подготвени да ја зголемите дозата, по можност по една недела кај децата со не многу сериозни здравствени состојби, кога не мора многу да се забрзува шемата (кога не станува збор за посериозни форми на канцери, во тие случаи дозата се дуплира на секои 4 дена).


Разни медиуми за растворање на канабисово масло
Втората недела или кога сте подготвени, намалете го разредувањето на 1/10g со мешање на маслото од канабис од 1g во 10г кокосово масло. Ова сигурно ќе го зголеми дозирањето. Воведување на повеќе терапевтски канабиноиди во системот е добредојдено. Оваа доза земена два пати на ден, ќе ја зголеми сатурацијата на 2g масло од канабис на ден! Продолжете со намалување на разредувањето и зголемување на внесот на канабис во текот на следните две недели - кон крајот на првиот месец 1 грам на ден масло од канабис треба да се толерира без никаков проблем и да се консумира за да се промовира целосен третман на проблемот, особено кога се работи за канцери. Не го ограничувајте пациентот на еден грам дневно ако е во тешка здравствена состојба, многу успешни приказни за масло од канабис вклучуваат консумирање на 2 грама и повеќе дневно низ подолг временски период, подолг од 3 месеци.


Овој распоред на дозирање не треба да се применува строго за педијатриски пациенти во сите ситуации, исто така може да се користи за започнување на канабиноидна терапија кај новороденчиња, како и постари и немоќни пациенти. Кокосовото масло не е единствениот медиум што може да се користи, може да се употреби: маслиново масло, масло од грозје, масло од коноп, какао путер, шеа путер и други, исто така, успешно се употребуваат за натопување и разредување на маслото од каннабис за дозирање, а некои од овие медиуми се употребуваат и за изработка на канабис супозитории (чепчиња). „Јас секогаш препорачувам избегнување на употреба на ГМО растителни масла, како што се соја, пченка, канола и општо растително (сончогледово) масло“ - вели овој татко.


Според овој паталец, општата употреба на маслото од канабис започнува со создавање на силна толеранција кон големи дози на ТХЦ, со цел да се насочат кон третирање на одредени болести. Препорачуваме употреба на масло од канабис за следното: Хронична болка, мигрена, гадење, грчеви, дијабетес, артритис, Синдром на иритирани црева (IBS - Irritable bowel syndrome), Кронова болест, Мултиплекс скплероза, Лупус, Алцхајмерова болест, Паркинсонова болест, аутизам, цистична фиброза, леукемија и други видови на рак, лезии, модринки, брадавици, бемки, егзема, псоријаза, изгореници, скршени коски, спортски повреди, мускули оштетувања, изгореници, нарушувања во исхраната, висок крвен притисок и пореметувања во спиењето итн... Кај секое заболување вреди да се проба - нема што да изгубите, може само да си го подобрите сонот и квалитетот на животот. „Имавме успех со сите овие состојби и продолжуваме да ги гледаме позитивните резултати кај многу други пациенти со применување на органско кокосово масло. Ова е одличен начин да започнете терапија со канабис“ - вели таткото, авторот на блогот.

Новинар: Кристина Т.
Уредник: MoniQue Konopova
Извор: CannaDad's Blog

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

Thursday, September 27, 2018

Марихуаната ја намалува отпорноста на инсулин и ја подобрува контролата на шеќерот во крвта

Билката озлогласена поради давањето на корисниците на чувство на глад познато како munchies, всушност, може да помогне во регулирањето на нивото на шеќер во крвта, големина на половината, како и индексот на телесна маса (BMI). Еве една постара студија уште од 2013 година


Епидемиолозите на Школата за јавно здравје на Харвард (Harvard School of Public Health), Универзитетскиот колеџ за медицина во Небраска (University of Nebraska College of Medicine) и Медицинскиот центар Бет Израел (Beth Israel Deaconess Medical Center) откриваат нешто изненадувачкo за метаболичките ефекти на Cannabis sativa, попознат како марихуана. Нивната пионерска студија, објавена во актуелниот број на The American Journal of Medicine, дава основа за понатамошни испитувања. „Претходните епидемиолошки студии пронашле пониски стапки на преваленција на дебелина и дијабетес кај корисниците на марихуана“ - изјави главниот истражувач д-р Мареј Митлман (Murray Mittleman), во соопштението за медиумите. „Нашата прва студија е да го испитаме односот меѓу употребата на марихуана и преработката на инсулинот, гликозата и инсулинската резистенција“ - додава тој.

Користејќи податоци од Националното истражување за исхраната (National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES) собрани помеѓу 2005 и 2010 година, истражувачите најдоа значајна врска помеѓу редовната употреба на марихуаната и подобра контрола на шеќерот во крвта. Студијата инкорпорирала податоци од 4.657 пациенти кои пополниле прашалник за употреба на лекови, поминале физички преглед и обезбедиле примерок од крв по девет часовно постење. Од нив, 579 биле актуелни корисници на марихуана, 1.975 ја користеле во минатото, а 2.103 никогаш не користеле марихуана. Во нивната анализа, учесниците кои пријавиле дека користеле марихуана во изминатиот месец имале:

* 16 проценти пониски нивоа на инсулин на гладно;
* 17 проценти пониски нивоа на инсулинска резистенција;
* повисоки нивоа на липопротеински холестерол со висока густина (HDL-C);
* помал обем на половината.

И инсулинската резистенција и големиот обем на половината се поврзани со поголем ризик од развој на дијабетес. Тестот за инсулин кој се користи во оваа студија е чест начин да се дијагностицира дијабетесот. Корисниците на марихуана имаат тенденција да консумираат повеќе калории од оние кои не се корисници, но според д-р Mittleman: „две големи студии покажаа дека корисниците на марихуана имаат тенденција да бидат послаби од не-корисниците, дури и по пресметувањето на други клинички карактеристики и карактеристики во однесувањето“. Mittleman изјави за Healthline News дека механизмите на работа сè уште не се сосема јасни. „Од претходната работа знаеме дека лековите што ги блокираат канабиноидните рецептори во телото имаат слични поволни метаболички ефекти“ - објаснува тој. „Можно е некои од канабиноидните соединенија во марихуаната што ги користат учесниците во студијата да имаат мешани ефекти, делумно стимулирање и делумно блокирање на [канабиноидните] рецептори“ - заклучува тој.

Со зголемување на бројот на држави кои дозволуваат употреба на марихуана за медицински или рекреативни цели, клучно е да се прошират истражувањата за подобро разбирање на биолошките ефекти на марихуаната - истакна Mittleman. Медицинската заедница станува сѐ погласна во напорите за истражување на терапевтските својства и несаканите ефекти на канабисот. Главниот уредник на AJM д-р Џозеф С. Алперт (Joseph S. Alpert), јасно ја истакна својата позиција во уредувањето на тековната студија: „Би сакал да ги повикам NIH и DEA да соработуваат во изготвувањето на политики за спроведување на солидни научни истражувања што ќе доведат до информации кои им помагаат на лекарите во правилна употреба и препишување на ТХЦ во својата синтетичка или хербална форма“ - заклучува тој.

Новинар и Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Healthline

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ: 


Sunday, September 23, 2018

Дете од Санта Роса може да користи лек од канабис на училиште

Во Северна Калифорнија, Санта Роса едно малечко девојченце од предучилишна возраст може да продолжи да го носи својот лек на база од канабис за време на наставата во детската градинка од нејзиното јавно училиште


Малата Брук го користи својот конопен лек!
Во саботата беше објавено дека судијата одлучил во корист на 5-годишната Брук Адамс (Brooke Adams), за која веќе опширно пишувавме на нашиов блог. Таа го користи лекот од канабис како итен третман за смирување на нејзините конвулзивни епи-напади поради ретка форма на епилепсија. Униското училиште од Долината Ринкон во Санта Роса (The Rincon Valley Union School District in Santa Rosa) се обиде да го забрани лекот на територија на училиштето. Тоа тврдеше дека лекот го крши федералниот закон. 


Детската употреба на медицинска марихуана со препорака од лекар е легална во Калифорнија. Но, сите форми на употреба на марихуана остануваат нелегални според федералниот закон. Од секое правило постојат исклучоци! Привремената наредба на судијата ѝ дозволува на Брук да започне со школување во август, додека биле разгледувани приговорите на округот. Медицинска сестра ја придружува Брук на училиште и мора да го примени маслото од канабис три пати за да ги лекува нападите.

Новинар и Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Kron4

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:
Студија: „Пушењето канабис не претставува канцероген“

Изложеноста на чад од канабис, дури и долгорочно, не е позитивно поврзана со хронична опструктивна белодробна болест (chronic obstructive pulmonary disease - COPD), рак на белите дробови или неповратна штета на дишните патишта, според преглед на литература објавена во списанието Breathe


Британските научници разгледаа речиси 20 опсервациони студии, проценувајќи го вдишувањето на канабис и белодробното здравје, кои вклучуваат над 25.000 субјекти, известува NORML. Тие известија за поврзаноста од изложеност на чад од канабис и појава на COPD, емфизем, рак на белите дробови, отежнато дишење или неповратно оштетување на дишните патишта. „Долгорочните респираторни ефекти на канабисот се разликуваат од традиционалното пушење“ - заклучуваат авторите. „Ние не знаеме зошто пушењето канабис не се покажува како канцерогено. Различни фактори можат да придонесат, на пр. потенцијални антиинфламаторни и анти-неопластични својства на ТХЦ и други канабиноиди“ - заклучуваат авторите.

Истражувачите идентификуваа дека постои одредена врска помеѓу вдишување на марихуана и можна појава на почеста моментална кашлица, производство на флегма, отежнато дишење или хроничен бронхитис - и дека овие симптоми не се трајни, туку исчезнуваат после употребата. Авторите, исто така, признаа дека испарувањето канабис (вапоризацијата) - процес кој ги активира канабиноидите, не ги загрева до точка на согорување - ги намалува многу од овие симптоми. Наодите на студијата се слични на оние на другите кои известуваат дека чадот од канабис и чадот од тутун значително се разликуваат во нивните здравствени ефекти и дека долготрајното изложување на чад од канабис не е поврзано со лошото здравје на белите дробови.


Новинар и Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Аzmarijuana

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:Уште неколку интересни интервјуа за канабисот со македонски познати личности

Нашиот тим 420 Macedonia во соработка со познатите личности ги руши стигмите! Ве замолуваме да го споделите нашиот труд. Ги охрабруваме сите македонски јавни личности од естрадата да престанат да се плашат да зборуваат на оваа тема за побрзо да го ослободиме конопот во Република Македонија со цел да обезбедиме поубав свет за нашите деца!!! КАНАБИСОТ Е ЛЕК! НУЛА СМРТНИ СЛУЧАИ ДО СЕГА КАНАБИСОТ Е ЛЕК! НУЛА СМРТНИ СЛУЧАИ ДО СЕГА, А БЕЗБРОЈ ОЗДРАВЕНИ!


Гостување во Урбан Таг. Канабисот е Лек
Во продолжение неколку видеа кои ги подготвивме под водство на нашата Претседателка Моника. Краток разговор во живо за канабисот на активистката и новинарка Monique Konopova и актерот Kiril Pop Hristov: „НА БАБА МИ ТРЕВАТА БЕШЕ НАЈ ДОБРАТА ТРЕВА ШТО ПОСТОИ НА ОВАА ЗЕМАЉСКА КУГЛА…“. Кратко интервју со Dj Pancho aka Shorty P, кој се согласи јавно да проговори за канабисот пред нашата камера. РЕСПЕКТ ЗА ПАНЧО! Слаткаристика зборува за канабисот и зошто треба да биде целосно слободен, а говори и за неговите лични искуства со билката и го најавува настанот ONE LOVE TOUR 2018 којшто се одржа во градскиот парк во Скопје. Интервју за демистификација на канабисот со раперите од Локос Железарос. Кратко интервју со д-р Зоран Пејчев, доктор по општа медицина од затворот Идризово, кој искрено објаснува како навистина стојат работите во македонскиот општествен систем, поконкретно на кој начин се поврзани македонската власт и медицинските служби кај нас.


Новинар, Главен и одговорен уредник, Активист и Претседател на здружението 420 Македонија-Скопје: Моника Ристеска (MoniQue Konopova). Постпродукција и монтажа: Томислав Живковиќ (Tomislav Zivkovic Photography) и Заменик претседателот на здружението 420 Македонија - Скопје, Мики Трајковски


Интервју за канабисот со актерот Кирил Поп Христов!Интервју за канабисот со музичарот Dj Pancho aka Shorty PРаперот Слаткаристика зборува за канабисотИнтервју за демистификација на канабисот со раперите од Локос ЖелезаросИнтервју за канабисот со д-р Зоран Пејчев

Новинар и Уредник: MoniQue Konopova

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

Интервју за канабисот со Тони Зен. Дали канабисот претставува инспирација за творење?

Интервју за канабисот со д-р Милан Ристески спец. радиотерапевт-онколог

За активизмот на Моника Ристеска позната во јавноста како MoniQue Konopova!

За активизмот на Моника Ристеска позната во јавноста како MoniQue Konopova!

Ова е само дел од материјалите објавени во јавноста (мал прес-клипинг) коишто можат да се најдат за оваа извонредна активистка Моника Ристеска, позната како MoniQue Konopova, Основач и Претседател на здружението за демистификација на канабисот во Македонија наречено 420 Македонија - Скопје. Таа постојано, секојдневно освестува, пишувајќи и уредувајќи статии за канабисот од нејзините колеги новинари од тимот 420 Македонија


Позитивната Моника продолжува да ја шокира јавноста!
Објавите се разновидни, но најчесто преовладуваат стручни и научни информативно-едукативни статии, понекогаш забавни едукативни содржини, интервјуа, вести, стручни анализи, најнови медицински достигнувања и откритија, препораки и совети за употребата на канабисот и дериватите од ова растеение, начините на дозирање, видеа и фотографии од соборците од цела Македонија и светот... Таа лично им помага на пациентите кои имаат потреба од масло од канабис, а исто така снима видеа во живо на YouTube каналот на здружението и на нејзиниот Фејсбук профил, а понекогаш и на Фан страницата на здружението 420 Македонија на Фјесбук и Инстаграм, во кои ги чита и толкува објавите од блогот на здружението. Од неодамна таа прави интересни видео прилози во форма на интервјуа за канабисот со познати македонски личности заедно со нејзините колеги основачи на здружението, сниматели и монтажери од тимот 420. Во продолжение дел од нејзините поучни видеа, дел од објавите во медиумите за нејзиниот активизам, како и дел од нејзините интервјуа.ТХЦ ги отстранува отровните Алцхајмерови протеини од мозокотОткритието на CB3 ререпторот може да биде медицинска пресвртница во човечката историјаКако и зошто настанува ракот според Ото Варбург и како може да се спречи и излечи?Синтетичките канабиноиди претставуваат сериозна опасност по здравјетоФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА - Канабисот го чисти нуклеарното зрачење и токсичниот хемиски отпадНајдобри методи за екстракција на концентрати од канабисДознајте дали треба да отворите сопствен канабис бизнис?Владата на САД, конечно, признава дека канабисот ги уништува клетките на ракотВИДЕО! Не само за луѓе! Погледнете како CBD маслото инстантно ги стопира епи-нападите на ова куче!Канабисот успешно ја лекува епилепсијата уште од 1840 година!„Лица“ 7.05.2018 - За активизмот на Моника РистескаДевојката со џоинтот гостинка во „Лица“Активистката Ристеска: Ме избркаа од дома поради марихуаната, тоа за мене не се родители


ПОВЕЌЕ ИНТЕРВЈУА: 

ПОВЕЌЕ ЗА НЕА: