Thursday, February 21, 2019

Семинар за канабис во Словенија: „Конопот кај случаи на болести: Науката против предрасудите и злоупотребата“

Почитувани соборци! Ве покануваме да бидете дел од еден прекрасен едукативен семинар за канабисот што ќе се одржи во Словенија на 6-ти март со почеток во 14:00 часот!


Словонечкиот Национален институт за биологија Ве поканува да присуствувате на семинарот насловен: „КОНОПОТ КАЈ СЛУЧАИ НА БОЛЕСТИ: НАУКАТА ПРОТИВ ПРЕДРАСУДИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБАТА“ (»KONOPLJA IN RAKAVE BOLEZNI: ZNANOST PROTI PREDSODKOM IN ZLORABI«). На овој научен настан своите излагања на темата ќе ги презентираат следниве експерти: проф. д-р Тамара Лах Туршек (Tamara Lah Turnšek) - Национален институт за биологија и доц. д-р Тања Багар (Tanja Bagar) ICANNA - Меѓународен институт за канабиноиди.

Семинарот ќе се одржи во среда, 6 март 2019 година, со почеток во 14:00 часот во Биолошкиот центар во предавална Б1, ул. Вечна патека 111 (Večna pot 111), во Љубљана. Предавањето ќе се одржи на словенечки јазик. Настанот е од отворен карактер и вашето присуство е добредојдено во што е можно поголем број!

Дополнителни информации за овој настан: tamara.lah@nib.si


Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Tomaz Koren

Monday, February 18, 2019

НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Невропсихијатриска и мозочна траума третирани со канабис (6 дел)

Канабиноидите ја спречуваат невродегенерацијата и ја поттикнуваат неврогенезата. Невропсихијатриска и мозочна траума третирани со канабис. Антидепресивни, антианксиозни и невропротективни својства на канабисот. Модели на стаорци; ефикасноста на ЦБД и Δ9-THC кај невропсихијатриските нарушувања. Човечки студии во корелација со ЦБД. Олеснување на анксиозноста кај луѓето


Невропсихијатриска и мозочна траума 

Канабидиол


ЦБД е признаен како не-психоактивен фитоканабиноид. Сепак, набљудувачките човечки студии за и студиите на животни покажаа широк спектар на терапевтски ефекти за неколку невропсихијатриски нарушувања. ЦБД има позитивни ефекти врз намалувањето на психотични, анксиозни и депресивни однесувања. Механизмите се чини дека се поврзани со придобивките од ЦБД за да се обезбеди зголемена невропротекција и инхибиција на прекумерни невроинфламаторни реакции кај невродегенеративни болести и состојби. Заедничките карактеристики кои вклучуваат невропротективни механизми под дејство на оксидативен стрес, имунолошки медијатори и невротрофични фактори - се исто така важни кај посттрауматското стресно нарушување (ПТСН), пост-конкурентен синдром, депресија и анксиозност. Многу студии потврдуваат дека функцијата ECS е значително зголемена како одговор на патогени настани како што е траумата. Овој факт, како и бројни студии за експериментални модели на траума на мозокот, ја поддржуваат улогата на канабиноидите и нивните интеракции со CB1 и CB2 како дел од компензаторните механизми на мозокот и механизмите за поправање на лезиите. Студиите на животни сугерираат дека оштетувањата после повреда резултираат со краткотрајно оштетување на мозокот преку подобрување на метаболичката активност на мозокот, намалување на церебралниот хемодинамиски неуспех и намалување на мозочниот едем и нападите. Се верува дека овие придобивки се должат на способноста на ЦБД да го зголеми анандамидот.


Третман со ЦБД

Третманот со ЦБД исто така може да го намали интензитетот и влијанието на симптомите најчесто поврзани со ПТСН, вклучувајќи хронична анксиозност во стресни средини. Изложеноста на стрес може да предизвика анксиозност кај пациенти со ПТСН и да ги потсети на трауматските искуства. Во хумани студии, субјектите воведени во ужасни контексти покажаа намалена стапка на анксиозност кога се третираат со ЦБД. Извештајот за човековиот случај покажа дека терапијата со смола која содржи ЦБД, помогна значително да ги намали симптомите на анксиозност и депресија кај тинејџерските пациенти кои страдаат од ПТСН. Со намалување на индуцираната анксиозност, ЦБД може да помогне во регулирањето на негативните ефекти поврзани со ПТСН. Во моделите на глодари, ЦБД ефикасно го блокира формирањето на одредени спомени. ЦБД може да биде ефективна стратегија за борбата против стекнувањето на меморија на страв од ПТСН поради директни ефекти кои ја намалуваат сериозноста на трауматската меморија. Воените испитувања, исто така, го покажуваат потенцијалот на ЦБД во исчезнувањето на таа меморија, што се покажа со значително намалување на времето на замрзнување кога повторно се изложени на ситуација која предизвикува вознемиреност. CBD третманот, исто така, се покажа добро во слабеењето на контекстуалните спомени поврзани со минатото искуство во експериментите со глувци, демонстрирајќи ја способноста на ЦБД да ги наруши штетните спомени.


Антидепресивни и невропротективни својства

Антидепресивите што се користат за лекување на депресија и некои анксиозни нарушувања, исто така, имаат бројни невропротективни својства, како што се спречување на формирање на амилоидни плаки, зголемување на нивоата на BDNF, намалување на микроглијалната активација и намалување на нивоата на проинфламаторните медијатори. Слично на тоа, ЦБД го намалува производството на воспалителни цитокини, активирањето на микроглијалните клетки и инфилтрацијата на леукоцитите во мозокот.


Модели на стаорци; ефикасноста на ЦБД кај невропсихијатриските нарушувања

Во моделите на невробихејвиорални нарушувања кај стаорци, ЦБД покажа слабеење на акутните автономни реакции предизвикани од стрес, предизвикувајќи анксиолитички и антидепресивни ефекти со активирање на 5HT1A рецептори на сличен начин како и фармацевтскиот budson, кој е одобрен за ублажување на анксиозноста и депресијата кај луѓето. ЦБД експериментално делува на намалувањето на густината на хипокампалната неврогенеза и дендритичниот 'рбет предизвикан од хроничен стрес и го спречува активирањето на микроглиите во фармаколошкиот модел на шизофренија. Двојно анонимна (double blinded - експеримент во кој информациите за тестот се маскирани од учесникот, за да се намали или елиминира пристрасноста, се додека не се знае исходот од испитувањето), рандомизирана клиничка студија со ЦБД пријавила значително клиничко подобрување слично на фармацевтскиот антипсихотик amisulpride, но со помалку несакани ефекти. Модулацијата на автофагија и зголемен невронски опстанок се пријавени со употреба на CBD и невродегенеративни експериментални модели, што укажува на придобивките на CBD за психијатриски / когнитивни симптоми поврзани со невродегенерација.


Човечки студии во корелација со CBD

Хуманите студии покажуваат дека ЦБД влијае на областите во мозокот кои се вклучени во невробиологијата на психијатриските нарушувања. Една студија покажа дека еднократна доза на ЦБД, администрирана орално кај здрави волонтери, ја менува активноста на одмор во лимбични и паралимбични области на мозокот, додека ја намалува субјективната анксиозност поврзана со постапката на скенирање. ЦБД ја намалил активноста на левиот амигдално-хипокампален комплекс, хипоталамусот и задниот цингулиран кортекс, додека ја зголемувал активноста на левиот парахипокампален гирус во споредба со плацебо. Кај здрави волонтери третирани со ЦБД кои потоа имале презентација на страшни лица, имаше намалување на активностите на амигдалата и предниот и задниот цинглуларен кортекс и нарушување на поврзаноста во амигдално-предниот цинглизиран кортекс. Кај здрави луѓе, CBD ги променил анксиогените ефекти на Δ9-THC и ја намалил анксиозноста во симулирана задача по јавно говорење.


Тетрахидроканабинол

Интересно е тоа што ТХЦ, администриран пред трауматска навреда во студиите за човечки случај и модели на животни, имал мерливи невропротективни ефекти. Во тригодишна ретроспективна студија на пациенти кои имале претрпена трауматска повреда на мозокот (TBI - traumatic brain injury), намален морталитет бил забележан кај лица со позитивен Δ9-THC екран. Во моделите на глувци со повреда на ЦНС, претходната администрација на Δ9-THC обезбедила заштита од нарушување.


Олеснување на анксиозноста кај луѓето

За олеснување на анксиозноста кај луѓето, варијабилноста во одговорите на канабисот зависи од повеќе фактори, како што се релативните концентрации на Δ9-THC и други фитоканабиноиди. Студиите откриле дека Δ9-THC го олеснува истребувањето на страв. Делта 9-THC ја нарушува повторната консолидација на меморија на страв на начин зависен од активирање на CB1. Кај луѓето, оралниот фармацевтски препарат dronabinol (синтетички делта-9-THC) го спречува обновувањето на стравот. Општо земено, состојбите поврзани со хроничниот стрес се чини дека позитивно реагираат на фитоканабиноидите. Студиите во модели на стаорци објавија дека канабиноидите ги спречуваат ефектите од акутен стрес врз учењето и меморијата и ги подобруваат невропластичноста, однесувањето и невроендокрините мерки на анксиозност и депресија.


Уредник и новинар: MoniQue Konopova

Извори: NCBI, Surgicalneurologyint


ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ ЗА ОВАА СТУДИЈА:

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - ОПШТО (1 дел) 

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - ВОВЕД (2 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Подетално за ЦБД и ЕКС (3 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Канабиноидни рецепторни интеракции и невропротективни ефекти на канабиноидите (4 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Употреба на лекови базирани на канабис за невродегенеративни состојби (5 дел)

Friday, February 15, 2019

Европскиот парламент усвои резолуција за канабис придржувајќи се на СЗО во поддршката на медицинската марихуана

По извештаите на Светската здравствена организација (СЗО) кои препорачуваат прекласификација на канабисот и неколку од нејзините клучни компоненти според меѓународните договори за лекови, Европскиот парламент во средата гласаше за резолуција што ќе помогне за унапредување на медицински канабис во земјите што ја формираат Европската унија


Додека не е обврзувачка, резолуцијата има за цел да ги поттикне европските нации да го зголемат пристапот до медицинска марихуана, давајќи приоритет на научните истражувања и клиничките студии. Исто како и препораката на СЗО, резолуцијата на Европскиот парламент покажува колку е широка поддршка за легализација на канабисот, но нажалост сè уште не се менува ниту еден актуелен закон на меѓународно или локално ниво. „Европскиот Парламент е само последниот глас за признавање на медицинската вредност на канабисот и придобивките од регулацијата во однос на забраната“ - изјави Том Ејнџел (Tom Angell), соработник на Форбс и издавач на Marijuana Moment за Хавиер Хазе (Javier Hasse), кој исто така е автор посветен на канабисот и соработник на Форбс. „Се надевам дека растечкиот хор во корист на реформите ќе ја поттикне акцијата од страна на нациите за промена на нивните политики и подобрување на пристапот за пациентите на кои им е потребен овој лек“ - додава Том.


Што значи тоа?

По проценката на тоа како Европската Унија потенцијално може да поддржи квалитетни истражувања во врска со лекови базирани на марихуана, воспоставувајќи „стандарди за не-фармацевтски медицински канабис за да обезбеди сигурност на потрошувачите“, членовите на Европскиот парламент гласаа за резолуција со која се повикува Комисијата за употреба на канабисот за лековити цели и земјите-членки на Европската унија за „адресирање на регулаторните, финансиските и културните бариери“ што ги успорија научните истражувања за канабисот и за медицинските употреби. Покрај тоа, Комисијата и европарламентарците рекоа дека е важно да се „дефинираат условите потребни за да се овозможат чести, независни научни истражувања засновани на широк спектар на материјали кои треба да се спроведат во употребата на канабис за медицински цели“. На крај, тие ја истакнаа потребата за подобрување на еднаков пристап до лекови базирани на канабис и специфични терапии. „Од суштинско значење е да им се обезбедат сеопфатни информации за профилите на целиот спектар на растителни врсти кои се користат во дадените лекови“ - се вели во резолуцијата, повикувајќи на тесна соработка со СЗО.


Канабис заедницата реагира...

Хавиер Хaзе заинтересиран да го слушне она што канабис заедницата има да го каже, тој ги исконтактирал претставниците на индустријата за канабис од различни географски подрачја, започнувајќи од Азија, па сè до Европа и Америка. Еван Енеман (Evan Eneman), извршен директор на ELLO, лидер на MGO/ELLO Алијансата и основач на Sands Lane Capital, рече: „Уште еднаш, нашите пријатели од целиот свет ја гледаат медицинската корист и потенцијалот на растението и работат на подобро разбирање на она што може да биде сериозно“. Енеман додаде дека со нетрпение очекува САД да преземе сличен пристап, така што истражувањето и развојот на терапии базирани на канабис и лековите и продуктите за сите негови случаи на употреба може да продолжат да напредуваат.

Арас Азадијан (Aras Azadian), извршен директор на мултинационалната компанија за канабис Avicanna, исто така, ја поздрави одлуката на Европскиот парламент да ја смени позицијата за канабисот и канабиноидите. „Ова ќе помогне да се олеснат и забрзаат потребните студии за безбедност и ефикасност на канабиноидни решенија надвор од првичните пазари, како што се Канада и Израел (...) Постои постојана загриженост за токсичните и неефикасните производи кои се нудат како лекови кои ќе бидат ограничени со влезот на квалификувани студии“ - вели тој. Во меѓувреме, израелскиот коосновач на CannaImpact, Орен Тодорос (Oren Todoros), ја истакна економската можност зад канабисот и сè поголемото признавање на овој потенцијал. „Владите (...) повеќе не можат да ги вртат нивните глави на можноста што ја дава (канабисот)“ - рече тој.

Јонас Дуклос (Jonas Duclos) е извршен директор на JKB Research, компанија зад CBD420 во Швајцарија, линија на канабис производи со ниско ниво на THC, продавани во тобака и други „редовни“ продавници ширум Европа. Дукос го квалификуваше овој потег како олеснување. „Сè повеќе и повеќе клучни глобални актери го признаваат терапевтскиот ефект на канабисот“ - рече тој. Сепак, за него, навистина важно прашање е: кога законодавците ќе размислат да се движат напред со актуелното законодавство? И кога ќе го направат тоа? Како ќе изгледаат прописите? „Знаеме дека поддршката и политичкиот капитал ќе растат, но тоа се деталите што ќе одредат каде ќе се движи индустријата во следните години“ - заклучува тој.

Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Forbes

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:


Thursday, February 14, 2019

Дац најпрво го отстрани меланомот мачкајќи го со канабисово масло, а сега ја нема повеќе и лузната!

Дац од Скопје со нас го сподели неговото искуство пред извесно време на нашиов блог. Тој иако не веруваше, сепак се обиде и успеа да го отстрани меланомот од челото со помош на домашно масло од канабис со упорно мачкање, а сега успеа да ја тргне дури и лузната од канцерот на ист начин! Пресреќни сме што тој самиот на своја кожа се увери во лековитоста на канабисот, а сега сака сите да дознаеме за тоа


Уверете се самите!
Немој само паника да те фати кога ќе се отвори за две недели“ - предупредува Дац. Доколку решиме да отстраниме меланом или некоја бемка, тој во разговорот со нас објасни дека местото најпрво ќе започне да се одделува од останатото ткиво. Тој вели дека можно е да се појави и крв и местото да се разрани, но тоа да не нè спречи да продолжиме барем 2-3 пати во денот да нанесуваме од маслото врз разранетото место и истото да го покриваме со стерилна газичка или памукче, а потоа и со фластер одозгора. „Кога ќе се отвори, ставај вирови да има (од маслото) и дебел фластер. После ќе се нормализира и ќе се затвори, па ќе исчезне. Но, на таа отворена рана не ѝ давај кислород. Мачкај, мачкај, мачкај!“ - истакнува Дац.


Дац напоменува дека на местото каде што бил канцерот/бемката, ќе се појави нова црвенкаста кожа и тоа не треба да нè вознемири, туку да се продолжи и понатаму со мачкање за да се помогне во процесот на регенерација на ткивото и кожата, па со текот на времето целосно ќе исчезне дури и лузната. Тој вели дека од неговото искуство со топично нанесување на квалитетно масло од канабис подготвено во домашни услови, може да се успее и за 2 до 3 месеци. Дац вели дека покрај локалното аплицирање, оние кои можат да си дозволат финансиски, пожелно е да внесуваат канабисово масло и внатрешно, а исто така да внимаваат и на соодветната исхрана и да елиминираат сè што е канцерогено од своето секојдневие. 

Овој скопјанец напоменува дека цигарите треба да се заменат со џоинт за време на лекувањето и во разговорот со нас сподели уште едно искуство. Тој примени еден од нашите совети, т.е. совет од искуството на друг пациент за припрема на поздрава варијанта на џоинт, сролан со лаванда наместо со тутун и вели дека е презадоволен од ефектот. Објаснува како белите дробови му се исчистиле од шлајмови со катран од никотинот: „Абе шлајмови пола литро од плуќа излезе вчера. Еве 24 саати од лавандата. Очекувам уште. Ова добро е. Не мешаме веќе со тутун жими се“ - заклучува Дац.

Дац напоменува да не се прекинува лекувањето и да не се остави разрането местото и дека обликот на меланомот ќе се менува и тоа да не го исплаши пациентот. Тој е жив сведок на безоперативно отстранување меланом, само со масло од канабис, верба и упорност!Споделете го овој текст и вашето канабис искуство со нас за да го забрзаме процесот на освестување, дека канабисот и екстрактите од ова растение не се штетни, туку се незаменлив и универзален лек!
ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

Студија: Канабиноидите пронајдени во канабисот може да ја намалат одржливоста на клетките на меланомот

Инструкции од Рик Симпсон за лекување рак на кожа - меланом и изгореници со канабисово масло!

Како да се третира егземата и други кожни заболувања со помош на канабис?

За оваа мајка со тежок облик на егзема канабисовото масло е незаменливо ЧУДО!

Како да си направите сапун од коноп во домашни услови?

Производи со екстракт од канабис за нега на новите тетоважи

Уредник и новинар: MoniQue KonopovaMonday, February 11, 2019

Оваа паметна електронска цигара за канабис ги помни вашите отпечатоци од прсти и комуницира со вашиот лекар

Благодарение на напредната технологија, но и на растечкиот интерес од страна на пациентите кои користат канабис, уредите за испарување преземаат карактеристики на паметните телефони и користат апликации за оптимизирање на искуството. Дознајте повеќе за најновата генерација префинети „смарт“ испарувачи, т.е. вепорајзери за канабис што неодамна се појавија на пазарот


Овие елегантни електронски цигари се наменети за новата софистицирана и елитна генерација на корисници на канабис, корисници кои не преферираат виткање на канабисот во форма на џоинт или пак, полнење луленца или бонгови. Да им појаснам на неупатените, испарувачите функционираат со загревање на цветот од канабис или конценртатот (екстрактот) до точка каде што активираните канабиноиди можат да се вдишат во форма на пареа. Повеќето корисници го сметаат овој начин, многу помалку груб за нивните бели дробови, отколку чадот од канабис вдишан од  запален џоинт. Предизвикот за производителите на вепорајзери е намалувањето на големината на висококвалитетните елементи за загревање, но од друга страна поголема издржливост на батеријата. Сега испарувачите ги преземаат функциите на паметни телефони и користат апликации за оптимизирање на искуството. Lifespot Health Ltd. австралиска медицинска компанија за дијагностицирање и мониторинг, неодамна објави Bluetooth-поврзан испарувач на канабис, кој се отклучува со отпечатокот од прст на сопственикот, ја прилагодува јачината на дозата на екранот и ги споделува податоците со медицинските професионалци во реално време за постојан надзор на здравствената состојба на пациентот.


Не мислам дека некој има целосно интегриран систем како нашиот“ - изјави неизвршниот претседател на Lifespot Health, Родни Хенингтон (Rodney Hannington), за Yahoo Finance Канада. „Како што корисникот вапоризира, тие можат да ја погодат целта на нивната болка и можеме да следиме колку тие вдишуваат и дали нивната болка е олеснета или не“ - додава тој. Lifespot Health ја поврза својата BodyTel технологија за следење на пациентот со на пакет на целосна медицинска опрема започнувајќи од сензори за срце, па сè до монитори за шеќер во крвта. Компанијата соработува со германскиот производител на испарувачи од септември минатата година, наречена Seng-Vital, која произведува Canamed bluetooth vaping системи. Хенингтон изјави дека медицинскиот уред Cannamed ќе се продава преку медицински клиники за околу 200 американски долари, плус надоместоци за апликацијата, т.е. услугите за обработка на податоците. Lifespot Health, исто така, во моментов работи со две други компании во Канада и САД за брендирање и продавање на рекреативни верзии на испарувачите со цена од 100 до 150 долари.


Облаци од испарените податоци

Дозволувајќи лекарите активно да ги следат навиките за употреба на канабис кај пациентите со помош на овие уреди, а дури и да го исклучат уредот од далечина ако сметаат дека е злоупотребен, звучи навистина напредно. Хенингтон инсистира на тоа дека блиската комуникација е оправдана, со оглед на недостатокот на ригорозни клинички испитувања на различните медицински канабис апликации, па со помош на овие уреди медицинската јавност ќе има попрегелден увид во тоа како канабисот навистина делува. Сепак, приватноста е голема загриженост, со оглед на тоа што медицинскиот и рекреативниот канабис останува нелегален во многу делови од светот. Хенингтон уверува дека Lifespot Health ги обработува своите медицински податоци на начин „компатибилен со пациентите“. Откако ќе се постигне доволен број на корисници, податоците би можеле да обезбедат вреден увид во трендовите на консумирање и ублажување на болката, рече тој. Многу теоратичари веруваат дека вапоризирањето ќе стане најпосакуван начин за консумирање медицински канабис. Во октомври минатата година , Aurora Cannabis Inc. го откри Aurora Cloud, првата линија на ЦБД масла за вапоризирање компатибилна со Health Canada, од лиценциран производител. Извршниот директор Тери Бут (Terry Booth) рече дека новиот производ ѝ се обраќа на неисполнета потреба на пазарот.


Одредете го вашиот „хај“

Голем број неискусни корисници ќе ја тестираат нивната толеранција за канабис за првпат, како што сè повеќе правни системи ја либерализираат политиката за медицинска и рекреативна употреба на канабисот. Способноста за постојано одбирање на вистинската доза е клучна карактеристика на Lifespot Health и други производители, како што е Gofire Inc. со седиште во Денвер, вградена во нивните уреди. Одредувањето на правилното поставување на уредот во секое време може да значи разлика помеѓу нежниот „ХАЈ“ (надуваност/напушеност) и неколку часовното стонирање на вашиот кауч. Токму затоа придобивките од активирање на овој вапорајзер со отпечатоци се очигледни... Иако канабисот е безбеден лек без несакани токсични и смртни последици, со помош на персонализацијата на овој уред, децата и „пријателите“ не можат да ви го „украдат“ лекот, затоа што не можат да го вдишат она што не можат да го отклучат. Lifespot Health, исто така, ја разгледува можноста за развивање на геолокациските функционалности кои би можеле да ги спречат корисниците да го користат во одредени области. Функцијата со потсетник за повторно полнење е следна идеја на компанијата. „Ние можеме да го следиме обемот на корисникот“ - рече Хенингтон. „Потоа на нивниот паметен телефон можеме да им речеме: ‚Ќе ти снема за неколку дена. Дали сакате да нарачате повеќе канабис?‘“ - заклучува тој.


Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Yahoo Finance

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

За оваа мајка со тежок облик на егзема канабисовото масло е незаменливо ЧУДО!

Медицинската марихуана лекува и спречува пневмонија и други респираторни инфекции

Туберкулозата најбезбедно, најприродно и најуспешно се лекува со канабис!

Sunday, February 10, 2019

Ѕидање со коноп! Куќа од коноп изградена во руралните предели на Калифорнија!

На еден тивок селски пат во Себастопол, градежната екипа прави едноставна куќа со цврсти ѕидови и големи прозорци. Единствената необична работа во врска со проектот е скриена во внатрешноста на ѕидовите, тие се направени од коноп, односно хемпкрит најеколошкиот и најздрав градежен материјал!


Куќата се гради со материјалот наречен хемпкрит (hempcrete), градежен материјал изработен од индустриски коноп. „Се зближив со хемпкритот затоа што секогаш настојувам да градам на најеколошкиот најодржлив можен начин“ - рече Стив Шелдон (Steve Sheldon), архитект, инвеститор во имоти и градител. „Ние секогаш бараме материјали кои можат брзо да се обновуваат и да се што е можно повеќе јаглерод-неутрални“ - додава тој. Повеќе од четири децении, Шелдон дизајнираше домови и згради со одржливи градежни материјали и енергетски ефикасни карактеристики. Кога клиентот изрази интерес за изградба на „уникатна“ помошна единица за живеење, Шелдон рече дека неговиот ум скокнал кон понова верзија на еден од најстарите градежни материјали во светот. Хемпкритот е цврст, а воедно и порозен материјал направен со мешање на дрвенестото јадро од конопното растение со хидрауличен вар и вода. Резултатот е здрав, градежен и воедно изолационен материјал што дише со помал јаглероден отпечаток од бетонот, а поседува и мноштво други придобивки, за кои може да дознаете повеќе од видеото ставено на крајот од оваа статија. 


Објектите изградени од коноп најчесто немаат потреба од климатизер, природно ја регулираат температурата и не пропуштаат влага, затоа што овој материјал дише. Хемпкритот е отпорен на мувла и претставува заштита од микроорганизми, што го прави безбеден и здрав  градежен материјал удобев за луѓето кои ќе живеат или работат во објектите, но исто така пријатен е и за градежниците, затоа што со него се работи полесно и поинтересно. На градилиштето во Себастопол, работната екипа формираше три блока од хемпкрит, секој конфигуриран за поинаква намена. Најлесниот блок претставува материјал што се истура за покривот на оваа куќа од 1.000 квадратни метри. Поцврсто направениот блок од хемпкрит е за формирање на ѕидовите и подот на структурата. Подоцна, овие ѕидови ќе бидат обложени со повеќе вар за да се формира мазна површина. Мајк Бранд (Mike Brandt), градежен надзорник, изјави дека првично бил скептичен во врска со материјалот. „Ми требаше малку време, но сега сум на палубата со хемпкритот“ - изјави тој.


Кои се недостатоците? Шелдон рече дека хемпкритот чини повеќе од традиционалниот цемент и треба повеќе време за да се зацврсти. Тој одби да ја открие неговата цена. Но, различните извори на Интернет сугерираат дека градењето со коноп може да чини од 10 до 20 проценти повеќе од конвенционалната конструкција. Додека постојат насоки за мешање на состојките, Шелдон рече дека неговиот тим направи солиден број на тестирања пред тој да ја открие соодветната густина на материјалот за секој дел од куќата. Шелдон исто така потврдува дека циглите од коноп имаат долга листа на придобивки, почнувајќи од заштеда на енергија до заштита од мувла и штетници, отпорност на пожар, регулирање на температурата и одржливост. Конопот е брзо обновлив градежен материјал, расте од семе за околу три до четири месеци. Најинтересно кај овој материјал е тоа што може да се моделира со калапи и да се градат од него префинети и уникатни дизајнерски објекти со закривени и неправилни (негеометриски) делови, а исто така може да се употребат веќе однапред подготвени блокови (цигли) од хемпкрит.


Кога ќе изградите куќа од слама, го заклучувате тој јаглерод во зградата. Истата идеја е со конопот“ - истакнува Шелдон. Шелдон покажа голем куп срушен коноп, кој изгледа како нормален куп од дрвени струготини и покажа дека кога се формираат блокови тие изгледаат како кафеаво-сиви, фиброзни (влакнести) блокови, слични на оние направени од материјал што произлегува од нецелосно согорување на јаглен или дрво. Но, тие тежат осум пати помалку од бетонот! Конопот употребен за овој објект бил одгледуван во Кентаки. Шелдон вели дека еколошки ориентираните архитекти и градители експериментирале со hempcrete во последните 25 до 30 години. Во САД има изградено околу 100 куќи од коноп. Факт е дека побрзо и поевтино е да се изградат куќи со цемент и фиберглас и покрај трошоците за животната средина за користење на тие материјали. Најголемата предност е тоа што со хемпкрит ја заштитуваме животната средина, а овој материјал е поотпоред на земјотреси од конвенционалните градежни материјали.


Конопот е член на Cannabis sativa семејството, сличен е на канабисот во форма, но му недостасува поголем дел од канабиноидот тетрахидроканабинол (THC) што може да предизвика психоактивен ефект. Познат за производство на издржливи растителни влакна, конопот веќе долго време се користи за производство на јажиња, хартија, масла, облека, лиена пластика (автомобилот на Хенри Форд) и од неодамна, градежно-изолационен материјал. Широкиот интерес за градби од коноп се зголемува со легализацијата. Сега, кога законодавците го легализираат индустриското производство, аналитичарите од конопната индустрија предвидуваат дека американскиот пазар ќе достигне 20 милијарди долари до 2023 година. „Откако цементот беше развиен, луѓето почнаа да го користат исклучиво, бидејќи тоа е многу побрзо“ - рече тој. „Вие го малтерисувате со расфрлан цемент, за два дена можете да го наполните следниот слој. Но, луѓето не размислувале за јаглеродот“ - додава тој. Цементот е најчесто користениот материјал. Кога се загрева, варовникот што се користи за да се направи цементот се распаѓа во калциум оксид и јаглерод диоксид. Овој процес изнесува околу 50 проценти од сите емисии од производството на цемент, според податоците на Универзитетот Колумбија. Изработката на цемент изнесува 7 проценти од светските емисии на јаглерод.


Шелдон рече дека процесот на добивање дозвола за изградба на куќа од хемпкрит во округот Сонома не е лесна задача, особено во пресрет на деструктивните пожари во октомври 2017 година. Шелдон успеа да добие информации од инвеститорот кој изградил куќа од хемпкрит во Невада Сити и поднел барање за градежна дозвола. Процесот беше бавен, но Шелдон ја имал дозволата во рака на почетокот од летото 2018 година. Шелдон рече дека hempcrete покажа знаци дека е отпорен на оган, но предупреди дека неколку студии се спроведени во САД. Англија, Франција, Австралија и Канада спроведоа пообемни тестирања врз хемпкритот и открија најмногу позитивни резултати. „Кога луѓето читаат дека тоа е изолационен материјал, дека е отпорен на оган, нема влага или гнилост, тоа е добар терен“ - рече Шелдон. „Плус трошоците за енергија ќе бидат пониски. Ние сакаме да го сведеме ова колку што е можно поблиску до нула нето енергија“ - заклучува тој. 


Шелдон рече дека се надева дека изградбата на куќата ќе заврши до почетокот на летото, само околу една година по започнувањето на изградбата. Тој сè уште не е сигурен колку долго време треба за да се исуши куќата после времето на поројните дождови, но рече дека екипажот има рок за завршување на малтерисувањето до моментот кога специјалистот за подови ќе пристигне во април. Времето на сушење варира од производот и од климата, но во просек би било потребно еден до два месеца пред влажноста на материјалот да се спушти на прифатливо ниво. „Има неколку работи кои не ги знаеме, но ќе ги научиме, како времето потребно за хемпкритот да се исуши“ - рече Шелдон. „Можете да размислувате колку што сакате, но кога имате миксер и ќе почнете да го ставате заедно, тоа е поинаква работа“ - додава тој. Шелдон посочи на кодот на Калифорнија кој бара сите нови домови да бидат со нула нето енергија до 2020 година. Тоа значи дека енергијата потрошена во куќата ќе мора да биде помала или еднаква на онаа од обновливите извори на енергија. Како архитект кој ја започна својата кариера во 1970-тите години, Шелдон рече дека е сведок на фундаментална промена во перспективата на енергијата и климатските промени.
Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Pressdemocrat

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

Saturday, February 9, 2019

Дали конопот е иднината за чистење на CO2 од воздухот? БАТЕРИИ ОД КОНОП!

Ова ново фасцинантно истражување започнато на Универзитетот Кларксон, би можело да помогне да се спречи пребрзото темпо на глобалното затоплување. Професорот Дејвид Митлин (David Mitlin) и асистент професорот Марио Врајат (Mario Wriedt) го земаат конопот, т.е. контроверзната билка канабис, претворајќи ја во јаглероден материјал кој е доволно порозен за да го зароби CO2 од воздухот


Професорот Дејвид Митлин
CO2 потоа може да биде отстрането или ослободено или може да се рециклира назад во рафинеријата за да произведе повеќе гориво. Фосилните горива како јагленот, природниот гас и нафтата произведуваат CO2, што води до глобално затоплување. Јаглерод диоксидот е потежок од воздухот што го вдишуваме за околу 60 проценти. Иако воздухот што го дишеме е мешавина од гасови, потребен ни е кислородот за да преживееме. Компаниите се обидувале со многу скапи методи за чистење на воздухот од CO2. Сепак, таквите методи не се толку ефективни со текот на времето. Погледнете го видеото подолу за да ви стане појасен проектов.


Дејвид Митлин е генерален директор за системи за нафта и гас при Универзитетот Кларксон. Тој заедно со извршниот директор на Enermat Technologies, Дејвид Хеслер (David Hessler), обезбедија финансирање од грантови во износ од 225.000 долари преку Националната фондација за наука (National Science Foundation) за да го продолжат своето партнерство за комерцијализација на технологијата за складирање на енергија измислена од Митлин. Како резултат на наградата за трансфер на технологија за мал бизнис (Small Business Technology Transfer - STTR), лабораторијата на Митлин ќе добие 127.000 долари, додека Enermat ќе има корист од финансирање од грантови во висина од 98.000 долари.


Митлин рече дека финансирањето ќе се користи за заеднички развој и комерцијализација на материјалите што ги измислил и патентирал. Митлин има развиено материјали за јаглеродна батерија базирани на коноп, кои се евтини и многу побрзо се полнат. „Јас ги користам карбонските нано-листови од коноп, како замена за графитот, за да овозможам многу побрзо полнење во литиум-јонски батерии со голема моќност“ - рече тој. „Тоа може безбедно да се полни за помалку од 10 минути“ - додаде Митлин. Додадената вредност на аспектот на неговиот пронајдок е дека јаглеродните аноди добиени од коноп може да се комбинираат со катода за брзо полнење која веќе постои комерцијално.


Додека технологијата била измислена од Митлин, тој им ги признава на Хеслер и на Enermat Technologies сите аспекти на партнерството поврзани со бизнисот. Националната научна фондација ја структурира програмата STTR, така што малиот бизнис делува како комерцијално возило за да се добие ветувачка технологија од универзитетите како Кларксон на пазарот. „Оваа работа не би била успешна како чиста техничка апликација на Дејв Митлин, туку требаше да соработуваме со компанија како Enermat Technologies за да се обезбеди остварлив пат напред“ - рече Митлин. Хеслер објасни дека Enermat ќе биде одговорен за изработка на прототипови на материјалите на Митлин, со основачот на Enermat, д-р Рахул Мукерџи (Rahul Mukherjee) на чело. Митлин, Mukherjee и Hessler соработуваат на проекти за складирање на енергија од декември 2016 година.


Ние исто така веруваме дека ќе имаме можност да ја искористиме стручноста и ресурсите во Националната лабораторија Оук Риџ (Oak Ridge National Lab) за дополнителна прототипна работа“ - вели Хеслер. Д-р Мукерџи, кој докторирал на Rensselaer Polytechnic во 2014 година, рече: „Ја познавам работата на д-р Митлин од моите докторски студии и имавме можност да се запознаеме со Дејвид Хеслер во текот на изминатите две години. Јас сум возбуден и оптимист дека овој проект заедно ќе ја унапреди состојбата со складирањето на енергија. Имаме многубројни клиенти кои ќе го следат нашиот напредок“ - заклучува тој.


Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Clarkson.edu

Tuesday, February 5, 2019

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА КАНАБИСОТ - Здружението БИЛКА влегува во Собрание!

Почитувани соборци, чест ни е да Ве известиме дека на иницијатива на Здружението за канабис и зелени политики БИЛКА - Скопје, Комисиите за Економија и Здравство при Собранието на Република Македонија, закажана е јавна расправа на 22.02.2019 година со почеток од 11:00 часот


Настанот ќе се одржи во салата Борис Трајковски во Собранието на Република Македонија на тема „Економски и здравствени бенефити од легализацијата на канабисот“ на која учество во својство на говорници ќе земат:

- Преставници на БИЛКА;
- Пратеници при Собрание на РМ;
- Преставник од Министерството за земјоделство;
- Преставник од Правниот факултет Јустинијан Први;
- Преставници од одделот за недозволена трговија и шверц при МВР;
- Преставник од УК за Токсикологија;
- Преставници на бизнис секторот;
- Преставници на Земјоделскиот факултет при УКИМ.

Доволно долго уживателите на канабис се стигматизирани од страна на ригидните казнени политики на државата. Конечно е време тоа да престане! Повеќе информации наскоро! Ве замолуваме да ја споделите оваа објава. Ви благодариме!

#ЛегализацијаСега #БИЛКА #LegalazingCannabis

Уредник и новинар: MoniQue Konopova

Sunday, February 3, 2019

Мајк Тајсон развива канабис одморалиште од 40 акри во Калифорнија

Мајк Тајсон е најновата позната личност што влегува на марихуана пазарот што постојано се шири, со амбициозни планови да отвори луксузен центар во Калифорнија, каде што одгледувачите и гостите ќе можат да консумираат канабис во мир. Овој поранешен боксер вели дека почнал да пуши канабис на возраст од 10 години


51-годишниот Тајсон, неодамна објавил дека „канабис одморалиштето“ со површина од 40 акри ќе биде лоцирано во градот Калифорнија, град во пустината Мохаве само два часа надвор од Лос Анџелес. Одморалиштето на Тајсон ќе произведува квалитетни THC и CBD производи, истовремено поддржувајќи ги истражувањата за здравствените придобивки од канабисот. Наводно, одморалиштето ќе посветува 20 хектари земјиште на одгледување на марихуана, овозможувајќи „најпрофесионалните одгледувачи да имаат максимална контрола врз животната средина“. Исто така, ќе има „Култивациска школа на Тајсон“ (Tyson Cultivation School) за да ги обучи одгледувачите да ги усовршат сопствените видови. Како и за посетителите, одморалиштето на Тајсон ќе вклучува фабрика за канабис прехранбени производи (edibles), амфитеатар за забава и премиум кампови и кабини за глампинг. Тајсон се надева дека ќе ја изгради својата сопствена марихуана империја. Во ноември минатата година изјави за Натали Моралес дека планира да развие пијалаци со коноп, масти за мускулните болки и спакувана трева.


Неодамна Тајсон имаше интервју (што можете да го видите подолу) со Џо Роган (друга позната личност која е борец за ослободување на марихуаната). Тајсон му подари на Џо кутија со канабис изненадувања. Тој во интервјуто вели дека користел канабис повеќе од една деценија за да ја олесни својата хронична болка од боксот, да ја третира неговата социјална анксиозност и проблемите со неговата контрола на гнев и билката му помогнала да ги надмине зависностите од тешки дроги.  Тој вели дека тревата е чудотворен лек на иднината: „Ако не пушев, ќе имав лош ден. Јас сум вистински глупав човек без тоа. Тоа ме измазнува, како да сум сосема друга личност. Тоа ме става на врвот од мојата игра. Ми се допаѓа кој сум кога пушам“ - додаде тој. „Без трева не ми се допаѓа кој сум јас понекогаш. Тоа е реално. Не ми се допаѓа тој човек, сакам да се извлечам од тој човек“ - објаснува тој. Тајсон наскоро ќе снима филмска комична серија лесно поврзана со неговите авантури како претприемач за канабис наречена „Rolling With the Punches“. Шоуто ќе има сличен формат како „Curb Your Enthusiasm“ на Лари Дејвид, при што Тајсон ќе игра во улога на самиот себе.Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извори: EbonyThegrowthop

Две научни истражувања кои потврдуваат дека легализацијата на канабис води кон помала употреба на други штетни супстанции и лекови

Во првото истражување тим истражувачи од Универзитетот во Арканзас ги процениле податоците за употребата на лекови на рецепт во репрезентативен примерок од речиси пет милиони Американци од 2006 до 2014 година. Во второто истражување тим на истражувачи од Канада и САД анкетирале над 2.000 федерално регистрирани пациенти со медицински канабис во врска со нивната употреба на канабис и други супстанции


Студија 1: Пристапот кон медицински канабис е поврзан со намалена употреба на опијати

Донесувањето на законите за пристап до медицински канабис е поврзано со умерено пониски нивоа на употребата на опиоиди на рецепт, дури и по контролирањето на потенцијално измешаните варијабли, според податоците објавени во Journal of General Internal Medicine. Во наодот што е во согласност со оние на неколку други студии, авторите заклучиле: „Легализацијата на лековитата марихуана била поврзана со пониски шанси за употреба на опијати, хронична употреба на опиоиди и употреба на опијати со висок ризик кога се врши контрола за многу државни и фактори на ниво на пациенти. Овие резултати покажуваат дека законите за медицинска марихуана (medical marijuana laws - MML) може да бидат еднo од оружјата на политиката која може скромно да ја намали употребата на опијатите; хронична и високо-ризична употреба на опиоиди во мозаик, каде што опциите за управување со болките се ограничени, а опиоидната злоупотреба и зависност брзо се зголемуваат“. 


Слични се и извештаите на опсервационите студии кои велат дека државите со пристап до медицински канабис поседуваат пониски стапки на употреба, злоупотреба, хоспитализации и смртност од опијати, во споредба со земјите со правни системи без оперативни медицински програми за марихуана. Целосниот текст на студијава: „Влијание на легализацијата на медицинската марихуана врз употребата на опиоиди, хронична употреба на опиоиди и употреба на опијати со висок ризик“ - се појавува во зборникот Journal of General Internal Medicine. Дополнителни информации се достапни во информативниот лист на NORML: „Односот меѓу марихуаната и опиоидите“.


Студија 2: Пациентите често ги заменуваат другите контролирани супстанции со медицински канабис

Канадските пациенти кои консумираат медицински производи од канабис во согласност со федералниот закон обично ја намалуваат или ја елиминираат употребата на алкохол, тутун и фармацевтски лекови, според податоците објавени во Harm Reduction Journal. „Најчесто цитирана замена се лековите на рецепт (69 проценти), следува алкохолот (45 проценти), тутунот (31 процент) и нелегални супстанции (27 отсто)“. Од оние кои пријавиле замена на конвенционалните лекови со канабис, 35 проценти рекоа дека користеле канабис наместо опиоиди. Од нив, 59 отсто рекле дека на крајот ја прекинале употребата на опијати. Истражувачите понатаму објавија: „Од 515 испитаници кои го замениле алкохолот со канабис, 31 отсто сугерирале дека престанале да го користат целосно, а 37 отсто пријавиле намалување на нивната потрошувачка од најмалку 75 проценти. Од 406 учесници кои го замениле тутунот со канабис, 51 велат дека престанале да го користат целосно, а 14 проценти пријавиле намалување на неговата употреба за 75 проценти“.


Тие заклучиле: „Наодите додаваат растечко тело на академски истражувања што укажуваат дека зголемениот регулиран пристап до медицинскиот и рекреативниот канабис може да резултира со намалување на употребата и последователните штети поврзани со опиоидите, алкохолот, тутунот и другите супстанции“. Претходните истражувања на сличен начин објавија поврзаност помеѓу пристапот до медицински канабис и намаленото трошење на лекови на рецепт, како и намалени нивоа на консумација на алкохол и тутун. Целосниот текст на студијата: „Модели на употреба на медицински канабис и замена на опиоиди и други фармацевтски лекови, алкохол, тутун и недозволени супстанции: резултат од пресек на анкетата на овластени пациенти“ се појавува во зборникот Harm Reduction Journal.

За повеќе информации во врска со студиите, контактирајте го Пол Арментано (Paul Armentano), заменик директор на NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) - (Национална организација за реформи на законите за марихуана). Мисијата на NORML е доволно да го придвижи јавното мислење за да ја легализира одговорната употреба на марихуана од страна на возрасните и да служи како застапник за потрошувачите за да обезбеди тие да имаат пристап до висококвалитетна марихуана која е безбедна, удобна и прифатлива.Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: NORML - Студија 1; Студија 2

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

КАНАПРЕС: Канабисот ми помогна да се спасам од опијатската зависност!

Канабисот може да стави крај на злоупотребата на опијатите!

Панел-дискусија во Масачусетс: „Канабисот и опијатите: превенција или третман“

Опијатската епидемија може да се реши со медицинска марихуана вели доктор Мехмет ОЗ

Медицинска марихуана против акутни болки - студија

Речиси 100% од корисниците на канабис се откажуваат од фармацевтски „лекови“ против болка

Зошто корисниците на канабис не можат да се предозираат?

CNN СПЕЦИЈАЛЕН извештај: д-р Санџај Гупта WEED 4: Трева Vs таблети

Friday, February 1, 2019

СЗО препорачува прекласификација на канабисот според меѓународните договори

Глобалните здравствени експерти од Обединетите нации препорачуваат марихуаната и нејзините клучни компоненти официјално да бидат преименувани со меѓународни договори за лекови. Светската здравствена организација (СЗО) повикува на целото растение канабис, како и смолата од канабис, да бидат отстранети од Прилог IV - најрестриктивната категорија на Конвенцијата за дрога од 1961 година, потпишана од земји од целиот свет


Формираното тело, исто така, сака делта-9-тетрахидроканабинол (THC) и неговите изомери да бидат целосно отстранети од посебниот договор за лекови од 1971 година и наместо тоа да се додадат во Прилог I од конвенцијата од 1961 година, според еден документ на СЗО кој сè уште не бил формално објавен, но веќе кружи помеѓу застапниците на реформата за канабис. Марихуаната и канабисната смола, исто така, ќе останат во Распоред I од Договорот од 1961 година - тие во моментов се двојно назначени во Прилозите I и IV, при што IV е резервирано за оние супстанции кои се сметаат за особено штетни со ограничени медицински придобивки. (Тоа е различно од федералниот систем на САД, според кој Распоредот I е местото каде што се класифицирани наводно најопасните и ограничени лекови како марихуана, хероин и ЛСД.)


СЗО, исто така, се обидува да објасни дека препаратите фокусирани на канабидиол, кои не содржат повеќе од 0,2 проценти ТХЦ, воопшто не се под „меѓународна контрола“. Претходно беше случај дека ЦБД не беше заведен според меѓународните конвенции, но новата препорака е да се појасни уште повеќе. Екстракти од канабис и тинктурите ќе бидат отстранети од Прилог I од Договорот од 1961 година според препораките, но соединетите фармацевтски препарати што содржат ТХЦ ​​ќе бидат поставени во Прилог III од таа конвенција. Практичните ефекти од промените ќе бидат малку ограничени, со тоа што тие нема да им дозволат на земјите да ја легализираат марихуаната и сè уште да бидат во строга согласност со меѓународните договори.


Земени заедно, препораките, доколку бидат усвоени, ќе претставуваат формално признание дека управните тела во светот ефективно не биле во право во врска со штетите од марихуаната и нејзините терапевтски придобивки со децении. Новата позиција на СЗО доаѓа во време кога поголем број земји се движат да ги реформираат своите канабис политики. Како таква, промената во ОН би можела да ги охрабри другите земји да ги намалат или да ги укинат законите за забрана - иако легализацијата за немедицински или не-научни причини, сепак технички ќе ги наруши глобалните конвенции. „Поставувањето на канабисот во договорот од 1961 година, во отсуство на научни докази, претставуваше страшна неправда“ - вели Мајкл Кравиц (Michael Krawitz), ветеран на американските воздухопловни сили и застапник за легализација, кој се залагаше за меѓународни реформи. „Денес, Светската здравствена организација помина долг пат кон поставување на рекордот директно. Време е за сите нас да ги поддржиме препораките на Светската здравствена организација и да се осигураме дека политиката не ја попречува науката“ - додава тој.


Препораките на СЗО првично се очекуваше да бидат објавени на состанокот во Виена во декември 2018 година, но најавата беше одложена од непознати причини. Предлозите ќе продолжат понатаму пред Комисијата за наркотични дроги на ОН, потенцијално во март оваа година, каде 53 земји-членки ќе имаат можност да гласаат за нивно прифаќање или одбивање. Голем број земји кои историски се спротивставија на реформите во политиката за дроги, како што се Русија и Кина, се очекува да се спротивстават на промената во класификацијата на канабисот. Другите земји како Канада и Уругвај, кои ја легализираа марихуаната спротивно на постојните договори, најверојатно ќе ја поддржат реформата, како и голем број европски и јужноамерикански држави кои дозволуваат медицински канабис. Не е јасно како САД ќе гласаат... Додека земјата историски ги притиска другите земји да не ги реформираат сопствените политики за марихуана, реалноста на легализацијата во сè поголем број на држави во САД го направи овој вид притисок неодржлив во последниве години.


Администрацијата на Трамп се пренесе минатата година за да ги повлече упатствата на обвинителството од времето на Обама, кои генерално побараа да не се интервенира со локалните закони за марихуана. Но, самиот претседател изрази поддршка за да им дозволи на државите да постават свои политики за канабис без мешање, а американскиот номиниран јавен обвинител Вилијам Бар (William Barr), за време на неговото сослушување за потврда, изјави дека нема да „ги следи“ компаниите кои се потпираат на насоки за канабис што сега се прекршени. Така, останува да се види како администрацијата ќе го насочи својот претставник на ОН кога ќе дојде време да се разгледаат предложените измени на статусот на марихуаната според меѓународното право. Меѓутоа, ако се усвои препораката за ЦБД, таа би можела да има далекусежни импликации во САД. Минатата година, Агенцијата за храна и лекови (Food and Drug Administration - FDA) утврди дека ЦБД не ги исполнува критериумите за федерална контрола.


Ако договорните обврски не бараат контрола на ЦБД или ако меѓународните контроли на ЦБД се променат во иднина, оваа препорака ќе треба веднаш да се ревидира“ - пишува ФДА, додавајќи дека распоредувањето на класификацијата на ЦБД во САД треба „веднаш да се ревидира“ доколку обврските од меѓународните договори се менуваат. Со објаснување на препораките од страна на СЗО, никој не би можел да тврди дека ЦБД е глобално класифицирана. Некои препораки за прекласификација на канабисот од страна на СЗО доаѓаат во форма на писмо од 24 јануари од Tedros Adhanom Ghebreyesus, генералниот директор на телото, до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутеррес (Antonio Guterres). Гутерес беше премиер на Португалија, кога земјата донесе политика за декриминализација на поседувањето дроги, потег што тој минатата година го искажа во говорот пред Комисијата за наркотици на ОН.


Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извор: Forbes

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ:

Здружението Билка се залага за целосна декриминализација на Канабисот и за унапредување на животната средина, преку едукација, проекти, активизам

Thursday, January 31, 2019

Канабисот нуди подобро олеснување од конвенционалните лекови за пациенти со Мултиплекс Склероза

Неочекуваната дијагноза во раните 20-ти години го редефинираше односот на Фил Квонг со растението, го одреди текот на неговата кариера и му помага да живее нормално со потенцијално изнемоштувачката болест. Сега неговата компанија 3 Carbon Extractions Inc. дизајнира екстрактори за ботаничка екстракција


Фил Квонг излечен сега им помага на други!
Животното патување со канабисот на Фил Квонг (Phil Kwong)  од Ванкувер, Канада, започна во неговите тинејџерски години во форма на повремено рекреативно експериментирање. Квонг сега е сертифициран специјалист за екстракција на канабис и тренер. Тој е основач на 3 Carbon Extractions Inc. компанија специјализирана за продажба на опрема за екстракција и обука.


Раните денови

Долго време го користев канабисот“ - вели Квонг, кој почнал да експериментира со концентрати кога имал 16 години. „Никогаш не сум размислувал да го користам во медицинска смисла, додека не ми беше дијагностицирана мултиплекс склерозата“ - додава тој. „Јас буквално се разбудив од мојот кауч и не можев да видам ништо друго освен заматеност на боите во моето десно око“ - објаснува Фил. Квонг почувствувал болка и отрпнувачко чувство во окото. Тој посетил неколку лекари за очи. Секој му кажал дека сè е во ред. „Конечно, стигнав до невролог-офталмолог и тој ме погледна и рече: ‚Имаш воспаление на оптичкиот нерв‘. Тој ми препиша 1,250 mg преднизон (prednisone) за да го контролирам воспалението со ризик од појава на слепило“ - вели Квонг. Лекарите ги навеле несаканите ефекти на лекот како будење параноја, несоница, „и во основа - губење на умот“. Па, каков е тој лек? „Доживеав страшни несакани ефекти и по воспалението стивнаа, па докторите ме испратија на МРИ за мојот мозок“ - заклучува тој. Квонг бил дијагностициран со мултиплекс склероза и веднаш бил испратен на лекување.


Twitter на компанијата за екстракција 3 Carbon Extractions Inc.
Фармацевтски третман

Почнав со Ребиф (Rebif) што ме натера да се чувствувам како да имав грип пет дена од неделата“ - вели Квонг, кој на крајот развил ткиво како лузна каде што морал да го инјектира лекот. „Престанав да го користам и не се лекував речиси една година и доживеав уште еден рецидив“ - Квонг потоа се префрлил на нов лек на рецепт, Гиленија (Gilenya) и иако тој не се соочи со физички несакани ефекти, тоа не беше ефикасен третман. Продолжените рецидиви го оставија со трајно оштетување во неговото лево око. „Ми беше кажано дека ако не се префрлам на други лекови, немам повеќе опции“ - вели тој. Па, Квонг ја напушти земјата и отиде во САД за да добие второ мислење од клиниката Мајо (Mayo Clinic). Тој беше отстранет од клиничките студии, а неговиот третман презеде драстични промени. „За време на овој процес почнав да барам алтернативи и да го истражувам канабисот. Најдов лекар кој ќе ги потпише Регулативите за медицински пристап до Марихуана (Marihuana Medical Access Regulations - MMAR)“ - раскажува Фил. Тој отишол во локалниот диспанџер за канабис за да купи канабис, за кој тој тврди дека не бил толку софистициран и напреден како постојните малопродажни места. „Го прашав бадтендерот (продавачот): ‚Дали имате какви било производи кои би можеле да бидат добри за МС?‘ и јас се сеќавам на него како ми подава производ и ми се обраќа: ‚Брат, не грижи се, овoj производ е со висок квалитет‘. Реално, никогаш не треба да го ставите продавачот во таа положба, но во тоа време не знаев“ - додава Квонг.Опремата што ја нуди Фил на страната од неговата фирма
Играње хемичар

Квонг не можел да ги најде производите што ги сакал, па затоа почнал да ги прави. Експериментирал со различни видови канабис кои се покажале како ефикасни во лекувањето на други болести. „Ќе се обидам со капсула, ќе правев дебинг (форма на вапоризирање) дури и ќе експериментирав со цвет и ќе видам што функционира најдобро и што е најефикасно. Почнав да ги разбирам придобивките од лековите од целото растение и повеќе немав рецидиви“ - објаснува тој. Иако Квонг наиде на олеснување, тој потоа се бореше за да се поврзе со медицинската заедница. „Нема лекари, нема болници, нема клиники целосно посветени на помагање со терапија со канабис, па затоа само употребувате нешто кога вашите симптоми ќе се појават“ - вели Квонг.Продолжување со претпазливост

Обично големи дози на лекот наречен преднизон се користат за лекување на рецидиви на МС. „Знаејќи ги неговите несакани ефекти, избегнував повторно да го користам и научив да се справам со моите рецидиви. Сум експериментирал со многу високи нивоа на ТХЦ како алтернатива, бидејќи може да функционира. Без разлика дали канабисот го поправа проблемот или не, тешко е да се каже, без да биде во клиничка студија и да се направат повеќе истражувања за развој, но токму тоа и се надевам дека ќе го работам и ќе бидам дел од тоа“ - објаснува Квонг. Тој рече дека би можел да искуси повеќе рецидиви од другите пациенти со МС, со тоа што веднаш нема да употребува други лекарски третмани и со тоа што ќе е толку истражувачки настроен кон нешто поприродно како канабис. Тој е префрлен на необележан лек што се наведува Ритуксан (Rituxan) и во моментов не се соочува со несакани ефекти. Квонг продолжува да употребува канабис за олеснување на симптомите на МС и за контрола на воспалението, како и за намалување на ефектите од релапсите на мултиплекс склерозата, кога ќе се разгорат. Од 24 август 2018 година тој е веќе една година без рецидив. Иако имал успех со канабисот, тој е претпазлив за советување на другите пациенти со истата болест да го следат неговиот пат. „Постојат анегдотски докази, но не и доволно студии за да го поддржиме тоа токму сега“ - рече Квонг, кој со нетрпение ја очекува легализацијата, бидејќи тогаш ќе биде полесно да се проучува канабисот како лек.


Иднината

Нешто што е важно за мене во одењето напред во индустријата за канабис е да се биде во можност да се возврати. Секогаш тоа ми беше страст“ - рече Квонг, кој продолжува да бара одговори во врска со канабисот и истражувања базирани за МС, како и за други болести и нарушувања. „Јас не одам никаде и размислувам дека реалистички, канабисот не оди никаде во мојот живот во скоро време. Јас ќе продолжам да го користам канабисот на дневна основа за мојата МС и за, добро, само онака“ - смета Квонг. Ве покануваме да ги прочитате и другите статии од искуствата на пациентите, како доказ дека FECO (фул екстрактот од канабис) успешно ја лекува МС, линковите се вметнати во овој текст.


За компанијата на Фил Квонг

3 Carbon Extractions Inc. дизајнира капацитети за екстракција и обезбедува тестирани и безбедни опции за екстракција за одговорни, контролирани и практични потреби за ботаничка екстракција. Со седиште во Британска Колумбија, Канада, 3 Carbon нуди платформа за водење на услуги, регулирање, образование, обука и наука заедно, за канадскиот пазар. „Нашите услуги носат вредност за бизнисите, заедницата, владата, машинското инженерство и заштитните групи на услуги. Нашиот пристап е вкоренет во стандардите за здравје, безбедност и квалитет. Преку нашите партнери, 3 Carbon е во состојба да обезбеди најдобра опрема за индустриски одделенија за обработка и екстракција“ - пишува на официјалниот Веб сајт.

Новинар: Кате К.
Уредник: MoniQue Konopova
Извор: Dailyhive

ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ: