Monday, November 6, 2017

Најчестите канабиноиди пронајдени во канабисот

Билката канабис содржи стотици активни соединенија наречени канабиноиди, кои се наоѓаат во секој дел од растението: цветот, листот и стеблото. Истражувачите идентификувале над 70 уникатни канабиноиди во билката канабис. Еве ги најпознатите:

Канабиноидите делуваат синергиски! Не треба да се изолираат!

1. Тетрахидроканабинолна киселина (THCA) -Tetrahydrocannabinolic Acid

THCA е главната состојка на суровиот канабис. THCA се претвора во Δ9-THC под дејство на висока температура, кога гори или се загрева на одредена температура (декарбоксилација). THCA, CBDA, CBGA и другите кисели канабиноиди имаат најголема инхибиција на COX-1 и COX-2, што придонесува за анти-воспалителните ефекти на канабисот. Овој канабиноид исто така делува како антипролифератив и антиспазматик.


2. Тетрахидроканабинол (THC) - Tetrahydrocannabinol 

Најзастапен канабиноид присутен во марихуаната, ТХЦ е одговорен за најпознатите психоактивни ефекти на канабисот и за убивањето на ракот во секој стадиум. ТХЦ делува како делумен агонист кај CB1 и CB2 рецепторите. Соединението е благ аналгетик и лек против болки и клеточните истражувања покажаа дека има антиоксидантна активност.


3. Канабидиолична киселина (CBDA) - Cannabidiolic Acid

CBDA, сличен на THCA, е главната состојка во канабисот со покачени нивоа на ЦБД. CBDA селективно го инхибира ензимот COX-2, придонесувајќи за анти-воспалителните ефекти на канабисот.


4. Канабидиол (CBD) - Cannabidiol

ЦБД има огромен медицински потенцијал особено за третирање секакви форми на епилепсија. Ова е особено точно кога правилен сооднос на ЦБД со ТХЦ се применува за лекување на одредена состојба. CBD делува како антагонист на CB1 и CB2 рецепторите, но сепак има низок афинитет на врзување за двете. Ова укажува на тоа дека механизмот на дејство на ЦБД е посредуван од други рецептори во мозокот и телото.


5. Канабинол (CBN) - Cannabinol

CBN е благо психоактивен канабиноид кој се произведува од деградација на THC. Обично постои многу малку или воопшто CBN во свежата билка. CBN делува како слаб агонист на CB1 и CB2 рецепторите, со поголем афинитет за CB2 рецепторите од CB1. Деградацијата на ТХЦ во CBN често се опишува како создавање на седативен ефект, познат како „couch lock“.


6. Канабигерол (CBG) - Cannabigerol

Непсихоактивниот канабиноид ЦБГ има антибактериски ефекти и може да ги смени вкупните ефекти на канабисот. CBG е познато дека го убива или забавува бактерискиот раст, го намалува воспалението (особено во својата кисела форма CBGA), го инхибира клеточниот раст кај клетките на туморот/клетките на ракот и го промовира растот на коските. Тој дејствува како антагонист со низок афинитет на CB1 рецепторот. Фармаколошката активност на CBG врз CB2 рецепторот е моментално непозната.


7. Канабихромен (CBC) - Cannabichromene

ЦБЦ најчесто се среќава во сорти на тропски канабис. CBC е познато дека ја ублажува болката, го намалува воспалението, го инхибира клеточниот раст кај туморот/клетките на ракот и промовира раст на коските. Ефектите на CBC се чини дека се посредувани преку интеракции на не-канабиноидните рецептори.


8. Тетрахидроконанабиварин (THCV) - Tetrahydrocannabivarin

THCV е минорен канабиноид кој се наоѓа во само некои видови на канабис. Единствената структурна разлика помеѓу THCV и THC е присуството на пропил (3 јаглеродна) група, наместо пентил (5 јаглеродна) група во молекулата. Иако оваа варијација може да изгледа суптилна, таа предизвикува THCV да произведе многу поразлични ефекти од THC. Овие ефекти вклучуваат намалување на паничните напади, потиснување на апетитот и промовирање на растот на коските. THCV дејствува како антагонист на CB1 рецепторот и е делумен агонист на CB2 рецепторот.


9. Канабидиварин (CBDV) - Cannabidivarin

Како и THCV, CBDV по хемискиот состав се разликува од CBD само со замената на пентил (5 јаглеродна) со пропил (3 јаглеродна) синџир. Иако истражувањето на CBDV сè уште е во почетна фаза, неодамнешните студии покажаа ветување за неговата употреба во третманот на епилепсија. Ова се должи на неговото дејство кај TRPV1 рецепторите и модулацијата на генската експресија.Автор: MoniQue Konopova
Извор: Herb Delivery, SC Labs

No comments:

Post a Comment